11 Riskanalys 2022 RISK HANTERING Växthusgasutsläpp Den ständigt aktuella klimatdebatten har en påverkan på hela samhället. Hårdare krav från såväl kunder som konsumenter samt organisationer och myndigheter kommer att vara en följd av detta. Med detta kommer en ökad risk för Semper om vi inte kan anpassa oss till efterfrågan av hållbart producerad mat. Växthusgasutsläpp Semper arbetar kontinuerligt med att minska växthusgasutsläppen genom hela värdekedjan. Detta beskrivs i vår Strategi och resultat av arbetet rapporteras i Kapitel 2. Råvarubrist Extrema eller ogynnsamma väderförhållanden kan orsaka översvämningar, torka och missväxt. Det har i sin tur en stor påverkan på jordbruk, skördar och djurhållning vilket innebär en risk för att tillgången på råvaror försämras. En minskad biologisk mångfald, tex. ett minskat antal pollinerande insekter, kan leda till minskade skördar. Råvarubrist Skulle det uppstå en brist på råvaror har Semper beredskap att omform- ulera recept. Vi för en dialog med våra leverantörer för att tidigt få en indikation på en eventuell råvarubrist. I Kapitel 2 beskrivs vårt arbetssätt i leverantörsled och vårt engagemang för biologisk mångfald. Barnmatskvalitet Tillgången på råvaror som gör det möjligt att hålla den lagstadgade kvalitet som gäller för förpackade livsmedel avsedda för spädbarn och små barn 0–3 år, är en grundläggande förutsättning för Sempers verksamhet. Barnmatskvalitet Du kan läsa om hur vi säkerställer barnmatskvalitet i avsnittet "Livsmedelssäkerhet och Kvalitet". Förpackningsmaterial En ökad medvetenhet om förpackningars eventuella negativa påverkan på miljö kan leda till nya produktval. Om Semper inte kan möta efterfrågan och krav på hållbara material kan detta innebära en risk för oss. Förpackningsmaterial Se avsnitt "100% återvinningsbara förpackningar" för att läsa om vårt arbete med förpackningsmaterial. Arbetsmiljö Vantrivsel, ohälsa och olycksfall i arbetet är en risk. Arbetsmiljö Semper har ambitionen att preventivt sörja för att alla medarbetare har en god arbetsmiljö. Du kan läsa mer i avsnittet "Sempers medarbetare". Specialkompetens Att arbeta med livsmedel till känsliga målgrupper som småbarn och personer med celiaki kräver specialkompetens. Specialkompetens Semper arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Du kan läsa mer i avsnittet "Sempers medarbetare". Pandemiutbrott Globalisering av handeln, ökad intensifiering av jordbruket och en ökat mobilitet är riskfaktorer för pandemiutbrott med hög smittspridning vilka utgör ett hot mot samhället. Pandemiutbrott För att minska smittspridningsrisk och säkerställa personalförsörjning har Sempers ledningsgrupp tydliga riktlinjer och tät kommunikation vid pandemiutbrott. Barnarbete Inom alla industrier finns en risk för utnyttjande av barnarbete i något led av produktionen. För Semper är det ett grundläggande krav att våra leverantörers verksamhet baseras på ett etiskt företagande. Barnarbete Läs mer om de verktyg och uppförandekoden som vi använder i leverantörsled i avsnittet "Mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjan". Kränkningar & särbehandling Det finns en risk att någon inom Sempers verksamhet eller inom leverantörsledet utsätts för kränkning eller särbehandling och far illa på grund av felaktigt handlande. Kränkningar & särbehandling I avsnitten "Sempers medarbetare" samt "Mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjan" kan du läsa mer. Möjlighet till facklig anslutning Risk att facklig anslutning försvåras. Möjlighet till facklig anslutning Genom att leverantörer ombeds ansluta sig till Ecovadis och underteckna Sempers uppförandekod arbetar vi för att eliminera denna risk. Återkallelser Det finns en risk att en vara inte uppfyller våra kvalitetskrav och måste återkallas. Återkallelser Semper har ett robust kvalitetssystem som du kan läsa om i avsnittet "Livsmedelssäkerhet och kvalitet". Mutor och korruption Risk för oetisk och osund a’ärsverksamhet och att konkurrensen sätts ur spel. Mutor och korruption Läs mer om vårt arbete mot mutor och korruption i avsnittet "Ansvarsfullt företagande". ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LAGSTIFTNING & livsmedelssäkerhet ANTIKORRUPTION MILJÖ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=