Produktkatalog 2023

135 PAC P-FLOCK PAC ADR CL 8 III Art.nr. / Tuote nro: 406080 Vikt / Vægt / Paino: 25kg UN2581Fara / Fare / Vaara Högkoncentrerat flockningsmedel för badvatten, enligt DIN 19643 och SS-EN 883 Innehåll: Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Aktiv substans: 70 g/l Al Basisitet: > 70 % Densitet: 1,22 g/cm3 P-flock PAC är ett högkoncentrerat flockningsmedel, speciellt avsett för behandling av badvatten. Förhydrolysering och hög basisitet gör P-flock PAC lämplig för alla typer av badvatten, även vatten med låg alkalinitet. Med hjälp av P-flock PAC kan organiska föroreningar i kolloidal och lös form snabbt flockas och effektivt avskiljas ut i filteranläggningen. P-flock PAC är lättlöslig i både sura och alkaliska vatten. Verksamt/aktivt pH-intervall pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad pH 6,8 – 7,2 Dosering: P-flock PAC doseras med fördel koncentrerat, direkt ur behållaren. Beroende av belastning rekommenderas en dosering av 0,3-0,8 ml/m3 filtrat. Rekommenderad dosering enligt DIN 19643 är 0,71 ml/m3 filtrat. Spädning är möjlig upp till 1:10, men bör då förbrukas inom10 dagar. Förvaring: P-flock PAC skall lagras frostfritt och utom räckhåll för obehöriga. Hållbarhet i originalförpackning är minst ett år från leveransdatum. Flokkuleringsmiddel for badevann i henhold til DIN 19643 og SS-EN 881 Innhold: Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Aktivt stoff: 70 g/l Al Basisitet: > 70 % Densitet: 1,22 g/cm3 P-flock PAC er et konsentrert flokkingsmiddel, spesielt beregnet for behandling av badevann. Ved hjelp av P-flock kan organiske forurensninger i kollidal og løs form raskt flokkes og effektivt skilles ut i filteranlegget. Hydrolysering og veldig høy basisitet gjør P-flock PAC godt egnet for alle typer badevann, også vann med lav alkalinitet. Virker best mellom pH 5,2 – 8,0 Optimalt mellom pH 6,5 – 7,2 Dosering: Doseres gjerne konsentrert, men kan også spes ut i vann ved behov. Anbefalt dosering: 0,3-0,8 ml/m3 avhengig av badebelastning. DIN 19643 er anbefalt dosering 0,71 ml/m3 filtrert. Fortynning er mulig opp til 1:10, men da bør det brukes innen 10 dager. Oppbevaring: P-flock PAC skal oppbevares frostfritt og utilgjengelig for uvedkommende. Holdbarhet i originalemballasje er minst ett år fra leveringsdato. Højkoncentreret flokningsmiddel til bassinvand, i henhold til DIN 19643 og DK-EN 881 Indhold: Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Aktiv substans: 70 g/l Al Basisitet: > 70 % Densitet: 1,22 g/cm3 P-flock PAC er et højkoncentreret flokningsmiddel, specielt udviklet til behandling af bassinvand. Ved hjælp af P-flock AHC kan organiske forureninger i kolloidal og løs form hurtigt flokkes og effektivt bortfiltreres i filteranlægget. Forhydrolisering og høj basicitet gor P-flock PAC velegnet til alle typer af svømmebade, også vand med lav alkalinitet og terapibade, med skånehensyn mod allergiske reaktioner hos gæster. P-flock PAC er letopløseligt i bade surt og alkaliskt vand. Virksomt i pH-interval: pH 5,2 – 8,0 Optimal virkningsgrad: pH 6,8 – 7,2 Dosering: P-flock PAC doseres med fordel koncentreret, direkte fra beholderen. Afhængig af badebelastning anbefales en dosering på 0,3-0,8 ml/m3 filtrat. Anbefalet dosering i henhold til DIN 19643 er 0,71 ml/m3 filtrat. Fortynding er muligt op til 1:10, men bør da anvendes inden 10 dage. Opbevaring: P-flock PAC skal opbevares frostfri og uden for rækkevidde for uautoriserede personer. Holdbarhed i originalemballage er mindst et år fra leveringsdatoen. Tiivistetty flokkausaine uimavedelle, DIN 19643 ja SS-EN 881 mukainen Sisältö: Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Vaikuttava aine: 70 g/l Al Hyötysuhde: > 70 % Ominaispaino: 1,22 g/cm3 P-Flock AHC on tiivistetty flokkausaine, tarkoitettu erityisesti uimaveden käsittelyyn. P-Flock AHC:n avulla voidaan orgaaniset kolloidisessa ja irtonaisessa muodossa olevat epäpuhtaudet nopeasti flokata ja erottaa tehokkaasti suodatuslaitteistossa. Esihydrolysointi ja korkea hyötysuhde tekevät P-Flock AHC:sta sopivan kaikenlaisille uimavesille, myös vedelle, jossa on alhainen alkaliniteetti. P-Flock AHC liukenee helposti sekä happamaan että alkaliseen veteen. Vaikutusalue/pH: pH 5,2 – 8,0 Optimaalinen vaikutus: pH 6,8 – 7,2 Annostelu: P-Flock AHC annostellaan tiivisteenä, suoraan astiasta. Kuormituksesta riippuen suositellaan annostelemaan 0,3-0,8 ml/m3 suodatetta. DIN 19643 -normin mukainen suositus annosteluun on 0,71 ml/m3 suodatetta. Laimennus on mahdollista suhteeseen 1:10 saakka, mutta täytyy silloin käyttää 10 päivän sisällä. Varastointi: P-Flock PAC on varastoitava niin, ettei se pääse jäätymään ja asiattomien ulottumattomissa. Säilyvyys alkuperäispakkauksessa on vähintään yksi vuosi toimituspäivästä. Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Faroangivelser Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. Undvik att inanda ånga. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras inlåst. Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Faresetninger Kan være etsende for metaller. Gir alvorlig øyeskade. Sikkerhetssetninger Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Oppbevares innelåst. Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Faresætninger Kan ætse metaller. Forårsager alvorlig øjenskade. Sikkerhedssætninger Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af damp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares under lås. Polyaluminiumklorid (PAC) < 25 % Vaaralausekkeet Voi syövyttää metalleja. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Turvalausekkeet Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. Undvik att inandas [Ånga] JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Varastoi lukitussa tilassa. PROCESSING Danmark A/S Vandværksvej 19, 8300 Odder Phone +45 8781 3366 www.processing.dk PROCESSING Norge A/S Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad Phone: +47 4000 6870 www.processing.no PROCESSING Finland OY Yrittäjänkatu 22, 50130 Mikkeli Phone +358 (0)207 354 720 www.processing.fi www.processingwater.com/fi PROCESSING AB Borgås gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka Phone +46 (0)300-83 70 00 www.processing.se www.processingwater.com [SE] [NO] [DK] [FI] UF P-FLOCK UF Varning / Advarsel / Varoitus Högkoncentrerat flockningsmedel enligt DIN 19643. Speciellt lämpat för ultrafiltrering. P-Flock UF är ett flockningsmedel baserat på utvalda aluminium- och järnföreningar för att omhänderta fina partiklar och organiska föroreningar i badanläggningar. Speciellt lämpat för ultrafiltrering. Flockningsmedlet uppfyller kraven i DIN 19643. Innehåller inga tungmetaller och lämpar sig även för behandling av dricksvatten. P-Flock UF bidrar också effektivt till en sänkning av fosfathalten. Verksamt/aktivt pH-intervall pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad pH 6,8 – 7,2 Dosering: Som anges i DIN 19643 ska flockning ske genom kontinuerlig tillsats av P-Flock UF före filtret, via en reglerbar doseringsanordning. Beroende på belastning och besökarantal bör doseringen vara cirka 0,5 - 1,6 ml/ m3 cirkulerande badvatten. (1,6 ml/m3 enligt DIN 19643) Förvaring: P-flock skall lagras frostfritt och utom räckhåll för obehöriga. Hållbarhet i originalförpackning är minst ett år från leveransdatum. Høykonsentrert flokningsmiddel i henhold til DIN 19643. Spesielt tilpasset for ultrafiltrering. P-Flock UF er et flokkuleringsmiddel basert på utvalgte aluminium- og jernforbindelser for å håndtere fine partikler og organiske forurensninger i badeanlegg. Spesielt egnet for ultrafiltrering. Flokningsmiddelet oppfyller kravene i DIN 19643. Inneholder ingen tungmetaller og er også egnet for behandling av drikkevann. P-Flock UF bidrar også effektivt til reduksjon av fosfatinnhold. Virker best mellom pH 5,2 – 8,0 Optimalt mellom pH 6,5 – 7,2 Dosering: Som angitt i DIN 19643 skal middelet tilføres kontinuerlig før filtret via en regulerbar doseringsenhet. Avhengig av belastning og besøkende bør doseringen være ca. 0,5-1,6 ml/m3 i sirkulerende badevann. (1,6 ml/m3 ifølge DIN 19643 Oppbevaring: P-flock skal oppbevares frostfritt og utilgjengelig for uvedkommende. Holdbarhet i originalemballasje er minst ett år fra leveringsdato. Højkoncentreret flokningsmiddel i henhold til DIN 19643 Specielt til Ultrafiltrering. P-Flock UF er et flokkuleringsmiddel baseret på udvalgte aluminium- og jernforbindelser til at tage hånd om de fine partikler og organiske stoffer i badefaciliteter. Specielt velegnet til Utramembranfiltrering. Flokningsmidlet opfylder kravene i DIN 19643. Indeholder ingen tungmetaller og er også egnet til behandling af drikkevand. P-Flock UF bidrager også effektivt til en reduktion af fosfatindholdet. Virksomt i pH-interval: pH 5,2 – 8,0 Optimal virkningsgrad: pH 6,8 – 7,2 Dosering: Som angivet i DIN 19643 skal flokkulering ske ved kontinuerlig tilsætning af P-Flock UF før filteret via en regulerbar doseringsenhed. Afhængigt af belastning og antal besøgende skal doseringen være ca. 0,5-1,6 ml/m3 cirkulerende bassinvand. (1,6 ml/m3 ifølge DIN 19643) På UF-anlæg er flokprocessing essentiel for at sikre korrekt funktion af filteranlægget. Opbevaring: P-flock skal opbevares frostfri og uden for rækkevidde for uautoriserede personer. Holdbarhed i originalemballage er mindst et år fra leveringsdatoen. Konsentroitu flokkausaine uimavedelle, DIN 19643 ja SS-EN 881 mukainen P-Flock UF on flokkulantti, joka perustuu valittuihin alumiini- ja rautayhdisteisiin kä- sittelemään hienoja hiukkasia ja orgaanisia epäpuhtauksia uimavesissä. Sopii erityisesti ultrasuodatukseen. Flokkausaine täyttää DIN 19643: n vaatimukset. Ei sisällä raskasmetalleja ja sopii myös juomaveden käsittelyyn. P-Flock UF vaikuttaa myös tehokkaasti fosfaattipitoisuuden vä- henemiseen. Vaikutusalue/pH: pH 5,2 – 8,0 Optimaalinen vaikutus: pH 6,8 – 7,2 Annostelu: Kuten DIN 19643: ssa todetaan niin flokkulointi on tehtävä jatkuvalla tasaisella syötöllä ennen suodatinta ohjattavan annostelulaitteen kautta. Riippuen kuormituksesta ja uimareiden lukumäärästä niin annostuksen tulisi olla n. 0,5 - 1,6 ml/m3 kiertovettä vettä. (1,6 ml/m3 DIN 19643 mukaan) Varastointi: P-Flock on säilytettävä lämpimässä ja luvattomien henkilöiden ulottumattomissa. Alkuperäisen pakkauksen kestoaika on vähintään yksi vuosi toimituspäivästä. Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Faresetninger Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Sikkerhetssetninger Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.Oppbevares utilgjengelig for barn. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares innelåst. Faresætninger Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedssætninger Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Vaaralausekkeet Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. PROCESSING Danmark A/S Vandværksvej 19, 8300 Odder Phone +45 8781 3366 www.processing.dk PROCESSING Norge A/S Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad Phone: +47 4000 6870 www.processing.no PROCESSING Finland OY Yrittäjänkatu 22, 50130 Mikkeli Phone +358 (0)207 354 720 www.processing.fi www.processingwater.com/fi PROCESSING AB Borgås gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka Phone +46 (0)300-83 70 00 www.processing.se www.processingwater.com Art.nr. / Tuote nro: 406060 Vikt / Vægt / Paino: 25kg [SE] [NO] [DK] [FI] Viktiga grundregler för bra flockning: • Noggrann inblandning, välj en doserpunkt där det är hög turbulens i röret. • Reaktionstid före filtret förbättrar resultatet, helst mer än 10 sek. • Lugnt flöde i röret efter inblandning, max 1,5 m/s. • Kontinuerlig dosering dygnet runt. • Resultatet av flockningen kan kontrolleras med grumlighetsmätare, CODMn - analys och redoxmätning. P-flock PAC (Poly Aluminium Hydroxide Chloride) enligt SS-EN 883 och DIN 19643. Doseras med fördel koncentrerat, men kan även spädas med vatten vid behov. Rekommenderad dosering: 0.3-0.8 ml/m3 beroende av badbelastning. P-flock UF (DINUF Ultrafiltrering) enligt SS-EN 15031/15797 och DIN 19643. P-flock UF ska doseras koncentrerat. Rekommenderad dosering: 0,5-1,6 ml/m3 beroende på badbelastning. Art nr Benämning Pris 406060 P-flock UF 25 kg/fp 59:00 /kg 406060 P-flock UF Halv pall min. 150 kg 45:00 /kg 406060 P-flock UF Hel pall min. 300 kg 40:00 /kg 406060 P-flock UF Två lager min. 600 kg 39:00 /kg Art nr Benämning Pris 406080 P-flock PAC 25 kg/fp 54:00 /kg 406080 P-flock PAC Halv pall min. 150 kg 40:00 /kg 406080 P-flock PAC Hel pall min. 300 kg 35:00 /kg 406080 P-flock PAC Två lager min. 600 kg 34:00 /kg Rätt utförd flockning förbättrar vattenkvaliteten avsevärt då mer smuts kan filtreras bort i din filteranläggning. KEMIKALIER Flockning Reaktionstid >10s Från bassäng Doserpunkt Klor Max 1,5m/s pH <7,2 Alkalinitet > 35mg/l Doserpunkt Flock Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=