Produktkatalog 2023

134 AHC P-FLOCK AHC Art.nr. / Tuote nro: 406070 Vikt / Vægt / Paino: 25 kg P-FLOCK AHC Högkoncentrerat flockningsmedel för badvatten, enligt DIN 19643 och SS-EN 881 Innehåll: Aluminiumhydroxidklorid (AHC) Aktiv substans: 80 g/l Al Basisitet: > 80 % Densitet: 1,16 g/cm3 P-flock AHC är ett högkoncentrerat flockningsmedel, speciellt avsett för behandling av badvatten. Med hjälp av P-flock AHC kan organiska föroreningar i kolloidal och lös form snabbt flockas och effektivt avskiljas ut i filteranläggningen. Förhydrolysering och hög basisitet gör P-flock AHC lämplig för alla typer av badvatten, även vatten med låg alkalinitet. P-flock AHC är lättlöslig i både sura och alkaliska vatten. Dosering: P-flock AHC doseras med fördel koncentrerat, direkt ur behållaren. Beroende av belastning rekommenderas en dosering av 0,2-0,7 ml/m3 filtrat. Rekommenderad dosering enligt DIN 19643 är 0,63ml/m3 filtrat. Spädning/fortynning är möjlig upp till 1:10, men bör då förbrukas inom 10 dagar. Verksamt/aktivt pH-intervall: pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad: pH 6,8 – 7,2 P-FLOCK AHC Høykonsentrert Flokkuleringsmiddel for badevann, i henhold til DIN 19643 og SS-EN 881 Innhold: Aluminiumhydroxidklorid (AHC) Aktivt stoff: 80 g/l Al Basisitet: > 80 % Densitet: 1,16 g/cm3 P-flock er et konsentrert flokkingsmiddel, spesielt beregnet for behandling av badevann. Ved hjelp av P-flock kan organiske forurensninger i kollidal og løs form raskt flokkes og effektivt skilles ut i filteranlegget. Hydrolysering og veldig høy basisitet gjør P-flock godt egnet for alle typer badevann, også vann med lav alkalinitet. Dosering: Doseres gjerne konsentrert, men kan også spes ut i vann ved behov. Anbefalt dosering: 0,2-0,7 ml/m3 avhengig av badebelastning. Anbefalet dosering Iht. DIN 19643 er 0,63ml/ m3 filtrert. Fortynning er mulig opp til 1:10, men da bør det brukes innen 10 dager. Virker best mellom pH 5,2 – 8,0 Optimalt mellom pH 6,5 – 7,2 P-FLOCK AHC Højkoncentreret flokningsmiddel til bassinvand, i henhold til DIN 19643 og DK-EN 881 Indhold: Aluminiumhydroxidklorid (AHC) Aktiv substans: 80 g/l Al Basisitet: > 80 % Densitet: 1,16 g/cm3 P-flock AHC er et højkoncentreret flokningsmiddel, specielt udviklet til behandling af bassinvand. Ved hjælp af P-flock AHC kan organiske forureninger i kolloidal og løs form hurtigt flokkes og effektivt bortfiltreres i filteranlægget. Forhydrolisering og høj basicitet gor P-flock AHC velegnet til alle typer af svømmebade, også vand med lav alkalinitet og terapibade, med skånehensyn mod allergiske reaktioner hos gæster. P-flock AHC er letopløseligt i bade surt og alkaliskt vand. Dosering: P-flock AHC doseres med fordel koncentreret, direkte fra beholderen. Afhængig af badebelastning anbefales en dosering på 0,2-0,7 ml/m3 filtrat. Anbefalet dosering i henhold til DIN 19643 er 0,63 ml/m3 filtrat. Fortynding er muligt op til 1:10, men bør da anvendes inden 10 dage. Virksomt i pH-interval: pH 5,2 – 8,0 Optimal virkningsgrad: pH 6,8 – 7,2 P-FLOCK AHC Tiivistetty flokkausaine uimavedelle, DIN 19643 ja SS-EN 881 mukainen Sisältö: Alumiinihydroksidikloridi (AHC) Vaikuttava aine:80 g/l Al Hyötysuhde: > 80 % Ominaispaino: 1,16 g/cm3 P-Flock AHC on tiivistetty flokkausaine, tarkoitettu erityisesti uimaveden käsittelyyn. P-Flock AHC:n avulla voidaan orgaaniset kolloidisessa ja irtonaisessa muodossa olevat epäpuhtaudet nopeasti flokata ja erottaa tehokkaasti suodatuslaitteistossa. Esihydrolysointi ja korkea hyötysuhde tekevät P-Flock AHC:sta sopivan kaikenlaisille uimavesille, myös vedelle, jossa on alhainen alkaliniteetti. P-Flock AHC liukenee helposti sekä happamaan että alkaliseen veteen. Annostelu: P-Flock AHC annostellaan tiivisteenä, suoraan astiasta. Kuormituksesta riippuen suositellaan annostelemaan 0,2-0,7 ml/m3 suodatetta. DIN 19643 -normin mukainen suositus annosteluun on 0,63 ml/m3 suodatetta. Laimennus on mahdollista suhteeseen 1:10 saakka, mutta täytyy silloin käyttää 10 päivän sisällä. Vaikutusalue/pH: pH 5,2 – 8,0 Optimaalinen vaikutus: pH 6,8 – 7,2 Dialuminiumkloridpentahydroxid 25 – 50% Sikkerhetssetninger Bruk vernehansker / øyevern. Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Skyddsangivelser Använd skyddshandskar/ögonskydd. Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Sikkerhedssætninger Bær beskyttelseshandsker /øjenbeskyttelse. Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Turvalausekkeet Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta. PROCESSING Danmark A/S Vandværksvej 19, 8300 Odder Phone +45 8781 3366 www.processing.dk PROCESSING Norge A/S Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad Phone: +47 4000 6870 www.processing.no PROCESSING Finland OY Yrittäjänkatu 22, 50130 Mikkeli Phone +358 (0)207 354 720 www.processing.fi www.processingwater.com/fi PROCESSING AB Borgås gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka Phone +46 (0)300-83 70 00 www.processing.se www.processingwater.com PROCESSING AB Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka Phone +46 300-83 70 00 processing.se | processingwater.com PROCESSING Norge A/S Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad Phone: +47 4000 6870 processing.no PROCESSING Danmark A/S Vandværksvej 19, 8300 Odder Phone +45 8781 3366 processing.dk PROCESSING Finland Oy Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava Phone +358 207 354 720 processing.fi | processingwater.com KONCENTRAT P-flock K (koncentrat) Høykonsentrert flokningsmiddel for badevann, i henhold til DIN 19643 og SS-EN 881 P-flokk K er et høyt konsentrert flokkuleringsmiddel, spesielt beregnet for behandling av badevann. Ved hjelp av P-flokk K kan organiske forurensninger i kolloidal og løs form raskt flokkuleres og separeres i filteranlegget. Prehydrolys og høy basicitet gjør at P-flokk K kan brukes til alle typer badevann, til og med vann med lav alkalinitet. P-flokk K er lettoppløselig i både sure og alkaliske farvann. Dosering P-flokk K fordeles med fordel konsentrert, direkte fra beholderen. Avhengig av belastningen anbefales en dose på 0,1-0,4 ml/m3 filtrat. Anbefalt dosering i henhold til DIN 19643 er 0,3 ml/m3 filtrat. fortynning er mulig opp til 1:10, men bør da konsumeres innen 10 dager. Opbevaring P-flokk K må oppbevares frostfritt og utilgjengelig for uvedkommende. Holdbarhet i originalemballasje er minst ett år fra leveringsdatoen. Fra et sikkerhetssynspunkt er produktet ikke klassifisert som et farlig stoff. P-FLOCK K (KONCENTRAT) Art.nr. / Tuote nro: 406022 Vikt / vægt / Paino 25 KG P-flock K (koncentrat) Højkoncentreret flokningsmiddel til bassinvand, i henhold til DIN 19643 og SS-EN 881 P-flock K er et højkoncentreret flokningsmiddel, specielt udviklet til behandling af bassinvand. Ved hjælp af P-flock K kan organiske forureninger i kolloidal og løs form hurtigt flokkes og effektivt bortfiltreres i filteranlægget. Forhydrolisering og høj basicitet gør P-flock K velegnet til alle typer af svømmebade, også vand med lav alkalinitet og terapibade, med skånehensyn mod allergiske reaktioner hos gæster. P-flock K er letopløseligt i både surt og alkaliskt vand. Dosering P-flock K doseres med fordel koncentreret, direkte fra beholderen. Afhængig af badebelastning anbefales en dosering på 0,1-0,4 ml/m3 filtrat. Anbefalet dosering i henhold til DIN 19643 er 0,3 ml/m3 filtrat. Fortynding er muligt op til 1:10, men bør da anvendes inden 10 dage. Opbevaring P-flock K skal lagres frostfrit og uden for rækkevidde af uvedkommende. Holdbarhed i originalemballage er mindst et år fra leveringsdato. Varen er ikke klassificeret som farligt gods, på baggrund af reglerne for kemihåndtering. P-flock K (koncentrat) Högkoncentrerat flockningsmedel för badvatten, enligt DIN 19643 och SS-EN 15031 P-flock K är ett högkoncentrerat flockningsmedel, speciellt avsett för behandling av badvatten. Med hjälp av P-flock K kan organiska föroreningar i kolloidal och lös form snabbt flockas och därmed effektivt avskiljas i filteranläggningen. Förhydrolysering och hög basisitet gör P-flock K lämplig för alla typer av badvatten, även vatten med låg alkalinitet. P-flock K är lättlöslig i både sura och alkaliska vatten. Dosering P-flock K doseras med fördel koncentrerat direkt ur behållaren. Beroende av belastning rekommenderas en dosering av 0,1-0,4 ml/m3 filtrat. Rekommenderad dosering enligt DIN 19643 är 0,3 ml/m3 filtrat. Spädning är möjlig upp till 1:10, men lösningen bör då förbrukas inom 10 dagar. Förvaring P-flock K skall lagras frostfritt och utom räckhåll för obehöriga. Hållbarhet i originalförpackning är minst ett år från leveransdatum. Ur kemsäkerhetspunkt är varan ej klassad som farligt ämne. [SE] [NO] [DK] [FI] Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Verksamt/aktivt pH-intervall: pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad i: pH 6,8 – 7,2 Verksam/aktiv substans: 168 g/l Al Basisitet: >80 % Densitet: 1,35 g/cm3 Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Verksamt/aktivt pH-intervall: pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad i: pH 6,8 – 7,2 Verksam/aktiv substans: 168 g/l Al Basisitet: >80 % Densitet: 1,35 g/cm3 Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Virksomt/aktivt pH-interval: pH 5,2 – 8,0 Optimal virkningsgrad i: pH 6,8 – 7,2 Virksom/aktiv substans: 168 g/l Al Basisitet: >80 % Densitet: 1,35 g/cm3 Alumiinihydroksidikloridi ≥25 ≤50% Aktiivinen / aktiivinen pH-alue: pH 5,2 - 8,0 Optimaalinen hyötysuhde: pH 6,8 - 7,2 Vaikuttava / vaikuttava aine: 168 g / l Perustiedot: >80% Tiheys: 1,35 g / cm3 P-Flock K (tiiviste) Korkeasti konsentroitu saostuskemikaali uimavettä varten, valmistettu DIN 19643 ja SS-EN 15031 mukaan P-Flock K on erittäin korkeasti konsentroitu saostuskemikaali, joka on erityisesti tarkoitettu uimaveden käsittelyyn. P-Flock K: n avulla saadaan orgaaniset epäpuhtaudet nopeasti saostettua, jolloin nämä voidaan tehokkaasti suodattaa pois. Esi-hydrolysointi ja korkea emäksisyys tekevät P-Flock:sta sopivan kaikentyyppisiin uimavesiin. Sopii myös vesille joissa alhainen alkalisuus. P-Flock K liukenee helposti sekä happamiin että emäksisiin vesiin. Annostus: P-Flock K voidaan annostella konsentraattina suoraan säiliöstä. Kuormituksesta riippuen suositellaan 0,1-0,4 ml/m3 suodatettua vettä. Suositeltu annostus DIN 19643: n mukaisesti on 0,3 ml/m3 suodosta. Laimennus on mahdollista jopa 1:10 asti. Laimennuksen jälkeen tämä tulisi käyttää 10 päivän sisällä. Varastointi: P-Flock K on säilytettävä pakkaselta suojattuna ja lukitussa tilassa ulkopuolisten ulottumattomissa. Alkuperäisen avaamattomassa pakkauksessa kemikaalin kestävyys on vähintään vuosi toimituspäivästä. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. KEMIKALIER P-Flock Flockningsmedel P-flock är ett koncentrerat flockningsmedel, speciellt avsett för behandling av badvatten. Med hjälp av P-flock kan organiska föroreningar i kolloidal och lös form snabbt flockas och effektivt avskiljas i filteranläggningen. Förhydrolysering och mycket hög basisitet gör P-flock lämplig för alla typer av badvatten, även vatten med låg alkalinitet. En nyhet är att P-flock numera finns för flera olika filteranläggningar. Vi hjälper dig gärna med att välja rätt flockningsmedel för just din vattenrening. Verksamt pH-intervall pH 5.2 – 8.0. Optimal verkningsgrad pH 6.5 – 7.2. P-flock AHC (Aluminium Hydroxide Chloride) enligt SS-EN 15031 och DIN 19643. Doseras med fördel koncentrerat, men kan även spädas med vatten vid behov. Rekommenderad dosering: 0.2-0.7 ml/m3 beroende av badbelastning. P-flock Koncentrat Maximalt koncentrerad AHC enligt SS-EN 15031 och DIN 19643. Doseras med fördel koncentrerat, men kan även spädas med vatten vid behov. Rekommenderad dosering: 0.1-0.4 ml/m3 beroende av badbelastning. Art nr Benämning Pris 406070 P-flock AHC 25 kg/fp 59:00 /kg 406070 P-flock AHC Halv pall min. 150 kg 45:00 /kg 406070 P-flock AHC Hel pall min. 300 kg 40:00 /kg 406070 P-flock AHC Två lager min. 600 kg 39:00 /kg 406072 P-flock AHC Container* min. 1000 kg 42:00 /kg 406074 P-flock AHC 12 kg/fp 63:00 /kg *= Inkl. returfrakt av tom container Art nr Benämning Pris 406022 P-flock Koncentrat 25 kg/fp 93:00 /kg 406022 P-flock Koncentrat Halvpall min. 150 kg 71:00 /kg 406022 P-flock Koncentrat Helpall min. 300 kg 63:00 /kg 406022 P-flock Koncentrat Två lager min. 600 kg 62:00 /kg 406024 P-flock Koncentrat Container* 1000 kg 70:00 /kg *= Inkl. returfrakt av tom container Tillbehör Art nr Benämning Pris 704110 P-flock Förbrukningsmätare för dunk 79:00 /st 401874 Prosector Tappkran till 12 kg dunk 85:00 /st 403010 Tappkran för kemikaliedunkar 20 kg och större 99:00 /st 401895 Prosector Korköppnare för 12 kg dunk 89:00 /st 403000 Korköppnare för kemikaliedunkar 20 kg och större 61:00 /st Flockförbrukningsmätare Art nr 704110 Tappkran till dunk Art nr 403010, 401874 Korköppnare Art nr 401874, 401895 Optimera din flockningsförbrukning med en kemvåg. Använd vår app "P-flock" för rätt inställning. Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=