Produktkatalog 2023

129 Badanläggningar utgör en verksamhet som kan påverka människan och miljön negativt och samtidigt är det en av kommunens största förbrukare av energi. Det är viktigt och lönsamt att sträva efter en så optimerad drift som möjligt. Enligt miljöbalkens hänsynsregler skall verksamheten: • Använda bästa möjliga teknik • Välja den kemiska produkt som antas vara minst farlig • Hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning EnviroProcess erbjuder en driftsoptimering utförd av kvalificerad personal med kunskap och utrustning för att fintrimma anläggningen. Exempel på drift- och systemoptimering • Anpassning av reningskapaciteten till olika belastning (s.k. belastningsberoende drift) • Speciella åtgärder inför hög belastning (t.ex. lov) • Speciella åtgärder inför lågsäsong • Tillämpa lågklorering • Intrimning av utrustning för desinfektion och pH-reglering (i syfte att bibehålla en så jämn och låg klorhalt som möjligt) • Kontroll av el-, värme-, vatten- och kemikalieförbrukning – värdering, åtgärd, uppföljning • Aktivt val av kemikalier • Optimerad filterspolning • Återvinning av vatten och värme • Använda förnybar energi Portabel flödesmätning EnviroProcess kan hjälpa er med flödesmätning på er anläggning via portabel mätutrustning. Detta kan utföras i syfte att kontrollera och kalibrera fast monterad flödesmätare. Det är även viktigt att med säkerhet veta vad anläggningen presterar i reningskapacitet (antal bad/timme) även där fast monterad utrustning saknas eller där osäkerhet om befintlig utrustnings tillförlitlighet råder. En annan viktig parameter att mäta och att ha kontroll på är backspolningsflödet. Presterar pumpen fortfarande utlovat flöde och blir filtren så rena som möjligt efter utförd spolning? 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skydds-åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. 6 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014). Utdrag ur Lagtext SFS 1998:808 Miljöbalkens hänsynsregler Art nr Benämning Pris 940118 Drift- och systemoptimering offert Art nr Benämning Pris 940110 Analys/utvärdering driftdata 4.395:00/ bassäng Analys/utvärdering driftdata Fler och fler moderna vattenreningsanläggningar loggar väldigt mycket driftinformation. För att denna information skall få något egentligt värde så behöver den bearbetas och analyseras. EnviroProcess erbjuder att med mycket hög kunskap göra denna analys och utvärdering av driftdata. Resultatet presenteras i en rapport med förslag på eventuella åtgärder/justeringar. I de fall en uppkoppling finns mot anläggningen kan EnviroProcess göra erforderliga justeringar (såvida kunden önskar detta!). Art nr Benämning Pris 940112 Flödesmätning med portabel ultraljudsmätare. Lämplig för verifiering av befintliga flödesmätare och kontroll av delflöden som saknar mätare. 850:00/ mätpunkt + resa och trakt Flödesmätning Drift- och systemoptimering TJÄNSTER | SERVICE Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=