Produktkatalog 2019-2020

123 TJENESTER & SERVICE 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utføra de skydds- åtgärder, iaktta de begränsningar og vidta de førsiktighetsMål i Annet som behøvs for att førebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden med- før skada eller olägenhet for människors hälsa eller miljøn. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa møjliga teknik. Dessa førsiktighetsMål skall vidtas så snart det finnes skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan med- føra skada eller olägenhet for människors hälsa eller miljøn. 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råva- ror og energi samt utnyttja møjligheterna til återanvändning og gjenvinning. I førsta hand skall førnybara energikällor använ- das. 6 § Alla som bedriver eller avser att be- driva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja såda- na kemiska produkter eller biotekniska or- ganismer som kan befaras medføra risker for människors hälsa eller miljøn, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som inneholder eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014). Utdrag ur Lagtext SFS 1998:808 Miljøbalkens hänsynsregler Badeanlegg utgjør en virksomhet som kan påvirke menneskene og miljøet negativt og samtidig er det en av kommunenes største forbrukere av energi. Det er viktig og lønnsomt å streve etter en så optimert drift som mulig. I henhold til miljølovens hensynsregler skal virksomheten: • Anvende beste teknikk • Velge det kjemiske produktet som antas å være minst farlig • Spare på råvarer og energi samt utnytte mulighetene til å gjenbruke og gjenvinne. PROCESSING tilbyr en driftsoptimering utført av kvalifisert personal med kunnskap og utstyr til å fintrimme anlegget. Eksempel på drift- og systemoptimering • Tilpassing av rensekapasiteten til ulike belastninger (belastningsavhengig drift) • Spesielle tiltak innenfor høy belastning (lov) • Spesielle tiltak for lavsesong • Gjelder lavklorering • Intrimming av utstyr for desinfeksjon og pH-regulering (i håp om å beholde en så jevn og lav klorhalt som mulig) • Kontroll av el-, varme-, vann- og kjemikalieforbruk – avgrensing, tiltak og oppfølgning • Aktivt valg av kjemikalier • Optimert filterspyling • Gjenvinning av vann og varme • Bruke fornybar energi Art nr Betegnelse Pris - Drift- og systemoptimering Tilbud Art nr Betegnelse Pris - Analyse/evaluering driftsdata :00/ basseng Analyse/evaluering driftsdata: Flere og flere moderne vannrensingsanlegg logger veldig mye driftsinformasjon. For at denne informasjonen skal få noen egentlig verdi, så må den bearbeides og analyseres. Processing tilbyr at de som har høy kunnskap gjør denne analysen og evalueringen av driftsdataene. Resultatet presenteres i en rapport med forslag til eventuelle tiltak/endringer. Hvis det finnes en oppkobling til anlegget, kan Processing gjøre nødvendige endringer (såfremt det ønskes av kunden!). Drift- og systemoptimering Portabel vannmengdemåler Processing kan hjelpe med vannmengdemåling på anlegget via portabelt måleutstyr. Dette kan utføres for å kontrollere og kalibrere den fast-monterte mengdemåleren. Det er også viktig at man med sikkerhet vet hva anlegget presterer i rensekapasitet (antall bad/time) også der fats-montert utstyr mangler eller der det er usikkerhet om eksisterende utstyr holder. Et annet viktig parameter er å måle og ha kontroll på tilbakespylingsmengden. Presterer pumpen fortsatt riktig mengde og blir filteret så rene som mulig etter utført spyling? Art nr Betegnelse Pris - Sirkulasjonsmåling utføres med ultralyd for å kontrollere fastmontert vannmåler og for å kontrollere delstrøm uten fastmontert måling. Tilbud Vannmengdemåling processing.no Tlf: 4000 6870

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=