Vitbok - Desinfektionsmedel

VITBOK DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BADANLÄGGNINGAR OFFENTLIGA BADANLÄGGNINGAR

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 2 Utgiven av EnviroProcess AB [version 1 2022_v.34]. Innehållet är copyright skyddad och får ej användas, kopieras eller eftertryckas utan giltigt tillstånd och korrekt källangivelse. Artikelnummer/beställningsnummer 920058. Kontakt: info@enviroprocess.com, +46 (0)300 83 70 00, webb: enviroprocess.com 1. INLEDNING VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL vänder sig i första hand till arkitekter, konstruktörer, projektteam, beställare och slutkunder som arbetar med nyproduktion eller renovering av befintliga bassängkonstruktioner inom publika badanläggningar, hotell och terapibassänger. Handlingen är tänkt att fungera som en beskrivning, ge vägledning samt genomlysa de för- och nackdelar sombör analyseras och beaktas innanman gör sitt slutgiltiga val av desinfektionsmedel. EnviroProcess AB har som bolag mognat ut som en stark teknisk aktör med en geografisk spridning i Norden. Med en sammanlagd omsättning på ca 45 MEUR och ca 130 medarbetare är vi Nordens i särklass största aktör inom publik badvattenrening (2020). Bolaget är organiserat med samtliga kompetensområden på huvudkontoret i Kungsbacka, vilket innebär att vi har resurser att aktivt värdera huvuddelen av de teknikinnovationer som förekommer på marknaden. Vi har genom åren medverkat i hundratals projekt med badanläggningar, och som leverantör av bassänger, vattenbehandling och rengöringskoncept upparbetat en betydande kompetens kring utformning och konstruktion av bassänger. Vitboken är tänkt som en vägledning i valet av desinfektionsmedel för publika badanläggningar, baserat på dagens kunskaps- och erfarenhetsnivå. Med hjälp av relevant kunskap ökar möjligheterna att välja bästa möjliga lösning och samtidigt undvika att fullskaliga ”experiment” utförs i publik miljö.

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 3 Copyright© - EnviroProcess AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 2. Desinfektion av badvatten 4 3. Val av desinfektionsmedel - Riskbedömning 5 4. Varför är klor så svårt att ersätta? 6 5. Olika leveransformer och förbrukning av aktivt klor 8 6. Elektrolytisk klorering (”klortillverkning”) 9 6.1 Saltförbrukning vid elektrolys 10 7. Alternativa medel (och dess brister) 11 7.1 Komplement till klorering 12 8. Vanliga systemlösningar och dess för- och nackdelar 13 8.1 Natriumhypoklorit 12% (handelsvara) 13 8.2 Kalciumhypoklorit 65–70% (handelsvara) 14 8.3 Egenproducerad klorlösning - Elektrolys av koksalt i cell utan membran 15 8.4 Egenproducerad klorlösning - Elektrolys av koksalt i membrancell 17 8.5 Egenproducerad klorlösning - Elektrolys av saltat badvatten, s.k. Inline-klorering 19 9. Jämförelse av olika desinfektionsmedel 20 10. Val av pH-justeringsmedel 22 11. Summering/summary 23 12. Referenser till relevanta myndighetskrav och standards 24 13. Litteratur 25

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 4 2. DESINFEKTION AV BADVATTEN Föratthållabadvattnet fritt frånsjukdomsalstrandeorganismer iettbadmedåtercirkulationbehöver desinfektionsmedel tillföras kontinuerligt. Ett grundläggande krav på ett desinfektionsmedel är att det är snabbverkande mot både bakterier och virus och samtidigt har så lång uppehållstid i vattnet att man får en fullgod desinfektion i hela bassängen. Det är viktigt att det alltid finns en effektiv halt av desinfektionsmedel i alla delar av bassängen. Det finns flera olika medel och metoder som används för desinfektion, men klorering av badvattnet är det vanligaste och effektivaste. Alternativa medel marknadsförs frekvent och kan inledningsvis se mycket lovande ut. Ofta kommer dessa från andra applikationer än badvatten eller så har de använts för mindre bassänger med låg beläggning (tex privatpooler). I de fall medlen provats i stor skala har det dock visat sig vara en betydligt större utmaning än vad man först trott. Det finns flera exempel på mindre lyckade försök där desinfektionsgraden varit otillräcklig eller andra problem uppstått, såsom dålig lukt, utfällningar, eller en oförutsedd hög förbrukning/ driftskostnad. Svensk lagstiftningutesluterdock intealternativadesinfektionsmedel. Detärverksamhetsutövaren som i sin lagstadgade riskbedömning skall komma fram till vilket system som lämpar sig bäst för uppgiften. Då det saknas ett fastställt funktionskrav kan bedömningen vara svår att utföra utan att ha stor erfarenhet av olika metoder och dess möjligheter och risker. Kemikaliehanteringen på en badanläggning är betydande och valet av desinfektionsmedel kommer förutom badgästernas välmående även påverka drift och arbetsmiljö under många år framöver, så det finns all anledning att göra ett välgrundat val. Kungsbacka badhus

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 5 Copyright© - EnviroProcess AB 3. VAL AV DESINFEKTIONSMEDEL - RISKBEDÖMNING Vad säger lagen? Får jag prova olika medel på min simhall? Vem bär ansvaret om det inte fungerar som tänkt eller ger skadliga biprodukter? I Sverige ställs här krav på en dokumenterad riskbedömning, dvs en riskanalys med dels utvärdering av riskerna dels beslut om behov av riskreducering. Kraven finns i arbetsmiljölagstiftningen, egenkontrollförordningen samt i Miljöbalkens kunskapskrav, där det på olika sätt ställs krav på att kartlägga risker med kemiska ämnen i sina produkter och processer. Med stöd av riskbedömningen fattas sedan beslut om produktval och arbetsmetoder. RISKANALYSEN Viktiga frågor i arbetet med riskanalysen kan exempelvis vara: • Miljöbalkens produktvalsprincip som innebär en skyldighet att använda minst miljöskadliga alternativ. • Vilka risker är förknippade med ämnet? • Regler som gäller för ämnet – läs informationen i märkningen samt säkerhetsdatabladet. • Vilken exponering kan bli aktuell? • Används de kemikalier som ger lägst risk (och fortsatt avsedd verkan)? UTVÄRDERING AV RISKERNA De eventuellt farliga egenskaperna kommer till uttryck i vissa situationer. I säkerhetsdatabladet för ämnet kan dessa identifieras, såsom t.ex: • Hur farligt är ämnet om man utsätts för det, t ex kring inandning, hudkontakt eller förtäring? • Brandfarlighet/explosionsfara? • Hur sker transporten ut till mottagningen? • Finns risk för allmänheten vid mottagningen? • Kan mottagning ske under drift? • Hur sker lagringen? • Vilka skyddsåtgärder krävs vid mottagningen? • Hur sker sanering vid ev olycka? BESLUT OM ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS Här jämförs de utvärderade riskerna med lagstiftningens krav. Är risken inte tillräckligt låg behövs åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan vara: • Första åtgärd är att fråga sig om det går att välja en säkrare kemisk produkt, i andra hand om en säkrare metod kan användas och först sedan vilka skyddsåtgärder som behövs • Placering i huset i förhållande till avlastningsplats (avstånd, trappor, ramp etc) • Ögon- och nöddusch vid arbetsområdet • Personlig skyddsutrustning

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 6 4. VARFÖR ÄR KLOR SÅ SVÅRT ATT ERSÄTTA? Desinfektionsmedlet utgör det primära skyddet mot sjukdomsspridning oavsett bassängstorlek, vattentemperatur, belastning och systemutformning. För att ge ett säkert skydd bör flera funktionskrav ställas på ett fullgott desinfektionsmedel: 4.1. Avdödningshastighet Mikroorganismer måste snabbt avdödas eller inaktiveras, för att senare fångas upp av filteranläggningen. Av denna anledning måste det alltid finnas ett desinfektionsmedel i bassängen med kraft nog att avdöda eller inaktivera de viktigaste eller mest koncentrerade mikroorganismerna (i detta fall bakterier) direkt i bassängen. Hur snabbt ett medel kan reducera mikroorganismer är ett mått på dess effektivitet. Ett väletablerat funktionskrav på desinfektionsmedel är att det skall ge en reduktion av mikroorganismer från 10.000 till 1 inom 30 sekunder (s.k. log 4-reduktion inom 30 s). Vanligtvis används Pseudomonas Aeruginosa som indikator för en sådan funktionstest. Flertalet studier har visat att klor i en koncentration av ca 0,3 mg/l och vid ett pH-värde mellan 6,5 och 7,5 kan uppnå detta krav. Den viktigaste faktorn är vattnets oxidationskraft och den mäts som redoxpotential, vilken bör vara högre än 750 mV då klorering används för desinfektion. 4.2. Oxidation Effekten skall uppnås via oxidation. Oxidationsämnen arbetar ospecifikt och förstör bakteriens cellvägg, så de inte kan utveckla resistans mot desinfektionsmedlet. 4.3. Koncentration Desinfektionsmedlets koncentration måste vara tillräckligt hög för att uppnå avsedd effekt, men samtidigt måste koncentrationen vara så låg att ingen risk finns för användaren. I det fall klor används, är den nivå som kan skada en användare väsentligt högre än koncentrationen som behövs för desinfektion av badvatten. 4.4. Depåeffekt Mellan bassängens in- och utlopp måste det finnas en tillräcklig depåeffekt (skydd mellan badgäster). Desinfektionsmedlets effekt får inte avta för fort vid varierande förhållanden. 4.5. Mätbarhet Koncentrationen av desinfektionsmedel skall enkelt och tillförlitligt kunna analyseras på plats, av driftspersonal eller tillsynsmyndighet. För oxiderande ämnen, såsom klor, görs analysen enkelt med hjälp av DPD-metoden och en fotometer. 4.6. Reglerbarhet Koncentrationen av desinfektionsmedel i bassängen skall kontinuerligt mätas och automatiskt regleras till en lämplig nivå. Mätresultatet skall dokumenteras över längre tid. För klor finns det ett flertal etablerade mät- och doseringssystem på marknaden. 4.7. Inaktivering av bakterieprov Vid provtagning måste desinfektionsmedlet inaktiveras innan provet skickas iväg till ett laboratorium för mikrobiologisk kontroll. Om inte desinfektionsmedlet neutraliseras kan vattenprovet förändras under transport och ge en felaktig analys. Ovanstående funktionskrav uppfylls idag enbart av klor. Alla andra desinfektionsmedel brister i en eller flera punkter.

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 7 Copyright© - EnviroProcess AB FUNKTIONKONTROLL DESINFEKTIONSMEDEL - KLOR 4.1. AVDÖDNINGSHASTIGHET - Snabb avdödning av mikroorganismar (Log 4 reduktion av P.A. inom 30 s.) 4.2. OXIDATION - Ämnet har en oxiderande effekt 4.3. KONCENTRATION - Effektivt i en för badgästen ofarlig koncentration. 4.4. DEPÅEFFEKT - Verksamt skydd i hela bassängens vattenvolym, med god effekt vid olika belastning. 4.5. MÄTBARHET - Enkelt att själv kontrollera halten i bassängen. 4.6. REGLERBARHET - Automatisk mät- och reglerutrustning. 4.7. INAKTIVERING VID BAKTERIEPROV - Möjligt att inaktivera desinfektionsmedlet vid provtagning.

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 8 5. OLIKA LEVERANSFORMER OCH FÖRBRUKNING AV AKTIVT KOL Klor är det helt dominerande desinfektionsmedlet för publika bad, och i många länder det enda tillåtna medlet (exempelvis i Danmark, Finland ochTyskland). Leveransformen varierar beroende på vald systemlösning och kan indelas i följande fyra grupper: Handelsvara Innehåll av aktivt klor Leveransform Natriumhypoklorit (NaOCl) 12% Flytande lösning Kalciumhypoklorit (Ca(ClO)2) 65-70% Tabletter eller granulat Klorgas (Cl2). Notering: används inte i Sverige, Norge och Danmark pga risknivån 100% Gas Koksalt för elektrolytisk framställning av aktivt klor s.k. ”Klortillverkning” (NaCl) Elektrolysen framställer vanligtvis en Natriumhypokloritlösning med 0.3-3% aktivt klor. Tabletter eller granulat Oavsett leveransform är det underklorsyrlighet (HOCl) som utgör den aktiva substansen då medlet tillförs bassängvattnet. Förbrukningen av desinfektionsmedel avgörs av flera faktorer såsom hygien, badbelastning, värme, solljus och utformning av vattenbehandlingen. För att få en uppfattning om vilka mängder som behöver fraktas till en badanläggning, och hur det skiljer sig åt mellan olika leveransformer, kan exemplet nedan vara vägledande. Uträkningen baserar sig på ett inomhusbad där klorförbrukningen är 10 g/p och vattenutspädningen 30 l/p. Exempel på årsförbrukning för ett bad med 100 000 besökare per år: Desinfektionsmedel Årsförbrukning Natriumhypoklorit 12% 6660 kg/år Kalciumhypoklorit 70% 1540 kg/år Koksalt för elektrolys i cell utan membran 3000 kg/år Koksalt för elektrolys i membrancell 1700 kg/år Koksalt för Inline-elektrolys (saltat badvatten) 12 000 kg/år Attarpsbadet, Bankeryd

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 9 Copyright© - EnviroProcess AB 6. ELEKTROLYTISK KLORERING (”KLORTILLVERKNING”) Vid elektrolytisk klorering framställs desinfektionsmedlet på plats och som råvara används koksalt (NaCl), vatten och ström. Generellt sätt ger elektrolytisk klorering en fördelaktig kemikaliehantering och lägre riskbedömning, så trots en relativt hög investering är den vanligt förekommande på små som stora badanläggningar. Det finns flera olika fabrikat och systemlösningar på marknaden vilka kan indelas i två principiella huvudgrupper; 1. Elektrolys i odelad cell (utan membran) Saltförbrukning typiskt 2,4 - 5 kg/kg klor 2. Elektrolys i membrancell (cell avdelad med ett jonselektivt membran). Saltförbrukning typiskt 1,7 – 2,6 kg/kg klor Den största skillnaden vid produktion med/utan membranceller är förbrukningen av salt, där system med membranceller har lägst förbrukning. En låg förbrukning är positiv för driftskostnaden, dels för att inköpet av salt minskas, dels för att undvika förhöjd kloridhalt i bassängvattnet (elektrolys utan membrancell har större behov av vattenutskiftning/avsaltning). Kloridhalt (salthalt) i bassängvatten bör normalt inte överstiga 400–500 mg/l Cl-, beroende på vattnets temperatur. Vid stigande värden krävs mer utskiftning av vatten vilket leder till ökade driftskostnader. Salt av rätt kvalitet Salt som används för elektrolytisk klorering skall uppfylla Biociddirektivet EU 528/2012. Processen ställer höga krav på råvarans kvalitet och för att för att undvika driftsproblem och biprodukter bör saltet även uppfylla svensk standard: SS-EN 14805 Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natrium- hypoklorit (teknik utan membran) SS-EN 16370 Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit med hjälp av membranceller. Europeisk standard för ”klortillverkning” EN 17818:2022 Devices for in-situ generation of biocides - Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis. Standarden är under remiss och kommer fastställas under 2022. Bild2 Principen för elektrolys i en membrancell Bild 1 Principen för elektrolys i en odelad cell (utan membran).

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 10 6.1. Saltförbrukning vid elektrolys Produktionskapacitet Saltförbrukning för ”Klortillverkare” med olika saltförbrukning Produktions- kapacitet gram klor per timme Produktions- kapacitet kg klor per dygn (vid 20 h produktion per dygn) Exempel A (1,7 kg/kg) Saltförbrukning per dygn för en maskin som använder 1,7 kg salt för att tillverka 1 kg klor (100% omvandling) Exempel B (2,5 kg/kg) Saltförbrukning per dygn för en maskin som använder 2,5 kg salt för att tillverka 1 kg klor Exempel C (3,0 kg/kg) Saltförbrukning per dygn för en maskin som använder 3 kg salt för att tillverka 1 kg klor g/h kg/dygn kg/dygn kg/dygn kg/dygn 100 2 3,4 5 6 200 4 6,8 10 12 300 6 10,2 15 18 400 8 13,6 20 24 500 10 17 25 30 1000 20 34 50 60 1500 30 51 75 90 2000 40 68 100 120 2500 50 85 125 150 3000 60 102 150 180 Frost Pool & Sauna, SkiStar Lodge Hundfjället

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 11 Copyright© - EnviroProcess AB 7. ALTERNATIVA MEDEL (OCH DESS BRISTER) Klorering innebär utmaningar i form av biprodukter i vatten och luft som kan vara skadliga för människan (tex kloramin ochTHM) och därför har alternativ eftersökts under många år. Tyvärr har inget av alternativen hittills visat sig vara lika bra eller bättre. Nedan följer exempel på medel och system som inte lämpar sig som primärt desinfektionsmedel för badvatten. KLORDIOXID Klordioxid skall inte användas i cirkulerande vattensystem (tex badvatten) då skadlig klorit riskerar att anrikas. För badvatten bör klordioxid enbart användas för sanering och då utan badgäster i poolen. Klordioxid kan dock med fördel användas i spolvattnet för desinfektion av filterbädden (tex i sand eller flermediafilter). BROM* Brom används ibland som ett alternativ till klor, men det finns många obesvarade frågor kring brom som desinfektionsmedel och ytterligare forskning krävs. Brom saknar dokumenterad effekt på skadliga patogener såsom Giardia och Cryptosporidier. Det saknas även procedur för hur en sanering skall utföras för att inaktivera patogener efter en fekal incident. CYANURSYRA Cyanursyra ingår i diklor, triklor, långtidsverkande klor, veckoklor, klorpuckar etc och försämrar avdödningshastigheten med faktor 100 jämfört med klor g sämre redoxpotential g ökad risk för smittoöverföring. Detta, i kombination med att det inte finns online mätare för halten cyanursyra och den måste analyseras manuell, gör att metoden inte med säkerhet ger ett acceptabelt skydd mot smittoöverföring. KOPPAR OCH/ELLER SILVERJONER Den bakteriella avdödningshastigheten för koppar/silver joner är betydligt långsammare än för oxidationsmedel såsom klor, ozon och klordioxid. I allmänhet krävs ytterligare flera timmar för att uppnå samma effekt som vid klorering. Koppar och silver har (till skillnad mot klor) ingen oxidationseffekt, vilket innebär att organisk smuts endast kan avlägsnas i filtret. De organiska orenheterna kan däremot försämra desinfektionsprocessen för koppar och silver. Vidare kan vissa anjoner (tex fosfater) nedsätta effekten genom att bilda olösliga föreningar. Koppar fungerar som en katalysator för THM-bildning. VÄTEPEROXID* Väteperoxid eller kombinationen väteperoxid/silvernitrat har obetydlig avdödningseffekt på Pseudomonas aeruginosa, E. coli. Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila eller Candida albicans, även efter 30 minuters kontakttid. Väteperoxid är därför inget riktigt alternativ till klorbaserad desinfektion för bassängbad. PHMB (POLYHEXAMETHYLENE BIGUANIDE HYDROCHLORIDE)* Förekommer mest i privatpooler med 30-50 mg/l som produktlösning (6-10 mg/l aktiv ingrediens). Är inte en oxidant och måste kompletteras med annan produkt (tex väteperoxid). Avdödningshastighet är lägre än för klor. PHMB är inte kompatibel med klor vilket innebär ett stort dilemma vid en ev sanering efter diarré/ risk för patogener (kryptosporidium). Tillsats av klor 3 mg/l till en pool med PHMB resulterar i en kletig utfällning av PHMB som fastnar på poolen och i filtret och är svår att få bort. Speciella testkit krävs för analys. *ref. MAHC 2018

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 12 7.1. Komplement till klorering Exempel på metoder som framgångsrikt används som komplement till klor: OZON Ozon är ett mycket starkt oxidationsmedel men är skadlig för människan, även i låga koncentrationer, och får därför inte förekomma i själva bassängen. Däremot är ozon ett effektivt komplement till kloreringen som avlastar behovet av klor, men då i ett slutet system av vattenbehandlingen. Ozon kan med andra ord inte användas som enskild desinfektionsmetod men fungerar väl i kombination med klor. UV-BESTRÅLNING UV-bestrålning är effektiv mot många mikroorganismer men har ingen depåeffekt och kan inte användas som enskild desinfektionsmetod. I badvatten är det dock vanligt att använda UV-bestrålning i kombination med klor och då är syftet i första hand att minimera uppkomsten av bundet klor. UV-bestrålningen är skadlig för människan och därför utförs den alltid i slutna system. UV-bestrålning kan med andra ord inte användas som enskild desinfektionsmetod men fungerar väl i kombination med klor. Kongstenbadet, Fredrikstad - Norge

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 13 Copyright© - EnviroProcess AB 8. VANLIGA SYSTEMLÖSNINGAR OCH DESS FÖR- OCH NACKDELAR 8.1. Natriumhypoklorit 12% (handelsvara) Natriumhypokloritlösning består av klorgas som är stabiliserad i lut, och köps vanligvis i dunkar om 24 - 72kg eller i containers om 800 kg. Även större leveranser med överpumpning från tankbil är möjlig. Kemikalien transporteras oftast med lastbil till anläggningen och lagras i leveranskärlet eller överförs till en stationär lagringstank.Till lagringstanken kan ett valfritt antal doserutrustningar anslutas. Mindre anläggningar kan dosera lösningen direkt från dunk eller från ett mindre doserkärl. Större anläggninar kan med fördel använda en mottagningsstation där klorlösningen fylls till en stationär lagertank direkt från transportbilen. Natriumhypoklorit 12% orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon och är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Risken för fel hantering, speciellt vid mottagning eller läckage av kemikalien, måste beakas! Vid blandning med syra utvecklas giftig klorgas. Klorlösningen är instabil och kommer sakta med sökert sönderfalla (även om den inte används). Vid sönderfallet avtar innehållet av klor samtidigt som skadliga biprodukter bildas (klorat). Eftersom stabiliteten är beroende både av tid, temperatur och solljus är det fördelaktigt att lagra produkten i ett mörkt och svalt utrymme, under en begränsad tid. Nedbrytningen ökar även vid smuts i lagringsbehållaren. Ur tabellen framgår att klorinnehållet halveras inom 3 månader i de fall lagringstemperaturen är +30°C (vilket ofta är fallet i ett maskinrum). FÖR/NACKDELAR  Låg investering  Låg driftskostnad  Flexibel utbyggnad med fler doserpunkter - Transport av farligt ämne - Risker vid hantering och dosering (Frätande, utvecklar klorgas i kontakt med syra) - Flera kända fall med fel hantering och utveckling av klorgas. - Giftig för vattenlevande organismer - Färskvara - Kloratbildning vid sönderfall - Kraftigt pH-höjande Ref EKA Chemicals Kemrum med lagringstank och doserpumpar. Kemskåp med doserkärl och pumpar Lagring: • mörkt • svalt • begränsad tid • rent kärl

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 14 8.2. Kalciumhypoklorit 65–70% (handelsvara) Torrdosering eller upplösning i tank Kalciumhypoklorit består av klorgas som är stabiliserad i kalk, och för kommersiellt bruk köps varan oftast som granulat i fat 25–45 kg, men finns även som tabletter. Pulvret kan doseras i torr form eller lösas upp i ett blandningskärl, och då vanligtvis till en svag lösning med koncentration 0,3%, men förekommer även upp till 4%. Innehållet av kalk kan vara utmanande för doserutrustningen och risken för frätande dammpartiklar måste hanteras. Kalciumhypoklorit är oxiderande och kan intensifiera brand. Det orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon och är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Vid blandning med syra utvecklas giftig klorgas. Vid felaktig eller långvarig lagring oxiderar produkten och skapar ett övertryck i kärlet. Stor försiktighet skall användas vid öppning. FÖR/NACKDELAR  Koncentrerad vara ger färre transporter  Relativt lagringsstabil  Positivt för mjukt vatten (tillför kalk, minskar vattnets kalklösande egenskaper) - Arbetsmiljö - Dammar och belastar luften - Negativt för hårt vatten (kalkutfällningar) - Ej lämpligt i kombination med koldioxid (och hårt vatten) - Kostsam vid eventuell utbyggnad med fler doserpunkter (torrdosering) - Svårt att reglera små vattenvolymer noggrant (torrdosering) - Igensättning doserutrustning av kalk och bindemedel - Oxiderande - Kan intensifiera brand - Skadligt vid förtäring. - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. - Mycket giftigt för vattenlevande organismer. - Avbrott vid byte av fat (torrdosering). - Långa transportvägar av farligt ämne (tillverkning i USA, Japan, Kina) - Hög kostnad per kg klor - Underhållskostnad Exempel på doseringssystem för upplösning för kalciumhypoklorit. Kalciumhypoklorit i form av tabletter respektive granulat. Exempel på doseringssystem torrdosering av granulat.

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 15 Copyright© - EnviroProcess AB 8.3. Elektrolys av koksalt (”klortillverkning”) i cell utan membran  Natriumhypoklorit 0,3–0,8% NaOCl Exempel på ”klortillverkning” med cell utan membran Klorlösning kan produceras på plats genom elektrolys av koksalt och vatten. Den producerade klorlösningen kan ledas direkt in i en bassängvattenkrets eller lagras i en bufferttank dit ett valfritt antal doserutrustningar kan anslutas. I det fall kloreringen tillförs direkt till bassängkretsen kommer produktionen startas och stoppas av bassängens utrustning för klormätning. Där bufferttank används startar och stoppar produktionen automatiskt av nivån i tanken och lagringsmängden anpassas till dagsbehovet. Därigenom används alltid en färsk klorlösning, och transport/hantering av farliga ämnen undviks. Vid elektrolys utan skiljemembran är omvandlingen från salt till klor ofullständig, och en del av saltet kommer följa med ut i bassängen utan att först ha omvandlats till klor. Tillförseln av salt innebär ökad kloridhalt i bassängen och kan behöva kompenseras med utökad vattenutskiftning (spädning med färskt vatten). Elektrolys utan membran är en robust teknik och kan med fördel användas i de fall klorider i bassängen inte utgör ett hinder. Salttabeletter för framställning av klorlösning Elektryscell utan membran

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 16 PROCESSBESKRIVNING ”KLORTILLVERKNING” I CELL UTAN MEMBRAN Salttabletter fylls i en upplösningstank (brine tank).Tanken fylls automatiskt med avhärdat vatten och en mättad saltlösning uppstår. Lösningen leds till en elektrolyscell och sönderdelas där i klor, lut och vätgas. Klor blandas omgående med lut och bildar då en svag natriumhypokloritlösning som därefter kan ledas direkt till bassäng eller lagras i en bufferttank. Vätgasen skall på ett betryggande sätt ventileras bort och ledas ut ur fastigheten. Natriumhypoklorit 0,3–0,8% klassas inte som farlig kemisk produkt. Vid blandning med syra utvecklas giftig klorgas. FÖR/NACKDELAR  Undviker transport och hantering av farligt ämne  Arbetsmiljö  Oklassad vara (låg klorkoncentration)  Alltid färsk klorlösning  Råvaran (salt) är lagringsstabil  Robust cell  Flexibel utbyggnad med fler doserpunkter  Låg kostnad per kg klor - Kloridläckage ökar risken för korrosion - Mycket låg klorkoncentration (ca 3–8 g/l) innebär större doserpumpar - Vätgas skall ventileras ut ur huset - Underhållskostnad Principen för ”Klortillverkning” utan mellanlagring Principen för ”Klortillverkning” med mellanlagring i bufferttank

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 17 Copyright© - EnviroProcess AB 8.4. Elektrolys av koksalt (”klortillverkning”) i membrancell  Natriumhypoklorit 2–3% NaOCl Klorlösning kan produceras på plats genom membranelektrolys av koksalt och vatten. Den producerade klorlösningen lagras vanligtvis i en bufferttank dit ett valfritt antal doserutrustningar kan anslutas. Tillverkningen startas och stoppas då automatiskt av nivån i tanken och lagringsmängden anpassas till dagsbehovet. Därigenom används alltid en färsk klorlösning, och transport/hantering av farliga ämnen undviks. Membrancellen består av två kammare, anod och katod, åtskilda av ett jonselektivt membran som enkelt uttryckt separerar natriumjoner (Na+) från kloridjoner (Cl-). Separationen möjliggör en fullständig omvandling av salt till klor, och rätt utförd undviks då kloridläckage till bassängen. Vid en fullständig omvandling av salt till klor (100% verkningsgrad) är saltförbrukningen 1,7 kg/ klor som produceras. PROCESSBESKRIVNING Salttabletter fylls i en upplösningstank (salt tank). Tanken fylls automatiskt med avhärdat vatten och en mättad saltlösning uppstår. Lösningen leds till anodkammaren av en membrancell samtidigt som katodkammaren fylls med avhärdat vatten. I anodkammaren frigörs natrium och klor. Natriumjoner dras genom det jonselektiva membranet över till katodkammaren och kvar finns rent klor. I katodkammaren bildas lut (natriumhydroxid) och vätgas. Vätgas ventileras bort och leds ut ur fastigheten. Utanför membrancellen blandas sedan lut från katodsidan med klor från anodsidan till en svag natriumhypokloritlösning som till sist samlas upp i bufferttanken. Det förekommer även system där frigjord klorgas direkt blandas in i bassängvattnet, utan mellanlagring. Natriumhypoklorit 2,5% klassas som irriterande för hud och starkt irriterande för ögon. Vid blandning med syra utvecklas giftig klorgas.

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 18 FÖR/NACKDELAR ”KLORTILLVERKNING” I MEMBRANCELL  Undviker transport och hantering av farligt ämne  Arbetsmiljö  Låg riskklassning (låg klorkoncentration)  Alltid färsk klorlösning  Råvaran (salt) är lagringsstabil  100% verkningsgrad är möjlig (1,7 kg salt per kg klor) = inget kloridläckage  Flexibel utbyggnad med fler doserpunkter  Lägsta kostnad per kg klor - Hög investering - Mer krävande teknisk lösning - Låg klorkoncentration (20–25 g/l) innebär större doserpumpar - Vätgas måste ventileras ut ur huset - Klorgas frigörs vid produktionen (hanteras med gaslarm och förregling) Exempel på ”Klortillverkning” med membrancell och mellanlagring i bufferttank

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 19 Copyright© - EnviroProcess AB 8.5. Elektrolys av saltat badvatten, s.k. Inline-klorering Principen för ”inline klortillverkning” av saltat bassängvatten. Inline-klorering innebär att klorelektrolysen sker direkt i badvattnet. Vattnet måste då hålla en salthalt på minst 0,4% (>4 kg salt per m3 badvatten). I detta fall saknas bufferttank och produktionen styrs direkt av aktuellt klorbehov i bassängen (styrning från en mätare av fritt klor). FÖR/NACKDELAR  Lämplig för bassängvatten som naturligt innehåller salt (olämpligt att salta en befintlig bassäng)  Ingen nedbrytning av klorlösning i lagringsbehållare - Stor korrosionsrisk för bassänger (stål, armering i betong etc) och teknisk utrustning - En anläggning per doserpunkt - Ytterligare doserpunkter kräver investering i annan teknik (tex klorering av spolvatten) - Utmaning att reglera små vattenvolymer noggrant (tex bubbelpooler, barnbassänger) - Höga driftskostnader (speciellt om salt måste tillsättas) - Begränsad saneringsförmåga (att snabbt öka klorhalten) - Ingen buffertkapacitet - Få tillgängliga produkter på marknaden (kommersiellt bruk)

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 20 9. JÄMFÖRELSE AV OLIKA DESINFEKTIONSMEDEL Natriumhypoklorit 12% (NaOCl) Kalciumhypoklorit 65–70% (Ca(OCl)2) Egenproducerad klorlösning. Elektrolys av koksalt i cell utan membran Natriumhypoklorit 0,3–0,8% (NaOCl) Egenproducerad klorlösning. Elektrolys av koksalt i membrancell Natriumhypoklorit 2–3% (NaOCl) Råvara Klorgas som stabiliserats med natriumhydroxid (lut) Klorgas som stabiliserats med kalk Koksalt (NaCl) Koksalt (NaCl) Leveransform Flytande klorlösning - Dunk 24 - 72 kg - Conticontainer 800 kg - Överpumpning från bil (>800 kg) - Bulkleverans >4m3 (tankbil) Klorgranulat/ Tabletter - Fat 25–45 kg Salttabletter/ Granulat - Säck 25 kg (1000 kg på en pall) - Bigbag 1000 kg Salttabletter - Säck 25 kg (1000 kg på en pall) Ursprungsland råvara Produceras i Norden Produceras i Japan, Kina eller USA Salt från Europa Salt från Europa Transport råvara Lastbil (Tankbil för bulkleverans) Båt till Europa, sedan lastbil Salt via lastbil Salt via lastbil Mottagning Avlastning och transport till lagringsplats med hjälp av pallyft eller säckkärra. Vid överpumpning leds produkten direkt till lagringstank. Avlastning och transport till lagringsplats med hjälp av pallyft eller säckkärra. Avlastning och transport till lagringsplats med hjälp av pallyft eller säckkärra. Avlastning och transport till lagringsplats med hjälp av pallyft eller säckkärra. Lagring I leveranskärl eller överpumpning till lagertank/doserkärl. Natriumhypoklorit är en färskvara. Vid sönderfall minskar effekten och oönskade biprodukter bildas (klorat, perklorat). Lösningen bör normalt förbrukas inom 1-2 månader. I leveranskärl. Saltsäckar lagras på pall. Bigbag töms i upplösningstank Lagringsvolymen för producerad klorlösning bör anpassas till dygnsförbrukningen. På det sättet används alltid färsk klorlösning. Saltsäckar lagras på pall Lagringsvolymen för producerad klorlösning bör anpassas till dygnsförbrukningen. På det sättet används alltid färsk klorlösning. Lagringsstabilitet Färskvara. Hållbarheten försämras av värme och solljus. Halveringstiden uppges till cirka 85 dygn vid +30°C (ref EKA). Färskvara. Fuktupptagning ger klumpar, oxiderar och ger övertryck i behållaren. Salt är lagringsstabilt Salt är lagringsstabilt

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 21 Copyright© - EnviroProcess AB Hantering Dunk ansluts till doserutrustning eller pumpas över till doserkärl. Fatet ansluts till doserutrustning för torrklor, alternativt löses varan upp i ett blandningskärl där bindemedlet (kalk) kan separeras. Salt fylls på i upplösningstank. Salt fylls på i upplösningstank. Vikt per kg klor 6.7 kg/kg klor (färsk vara) 1.5–1.6 kg/kg klor 2.4 - 5 kg/kg klor 1.7-2.6 kg/kg klor Farliga egenskaper FARA H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. FARA H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Dammar vid byte av fat – risk för andningsproblem. Oklassad vara VARNING H315 Irriterande för hud H319 Starkt irriterande för ögon Vattenkvalitet Kraftigt pH-höjande (överskott av lut) Ökad förbrukning av pH-justeringsmedel Kloratbildning vid sönderfall (gammal klorlösning). Cirka 0,5 g klorat bildas vid sönderfall av 1 g klor (ref DIN 19643) pH-höjande Tillför kalk - positivt för kalkfattigt vatten - negativt för kalkrikt vatten. Kan då ge igensättningsproblem och utfällningar. pH-höjande Klorid-höjande (Elektrolyscell utan skiljemembran omvandlar inte allt salt till klor, vilket leder till ett kloridläckage som i sin tur kan öka risken för korrosions-angrepp i badanläggningen - både i vatten och luft.) Kloratbildning vid sönderfall pH-höjande Investering Låg Medel Medel Hög Kostnad för 1 kg klor Medel Hög Låg Exempel; El 4,5 kWh, vatten 150 l och salt 3 kg. Mycket låg Exempel; El 4,5 kWh, vatten 40 l och salt 1,7 kg. Underhållskostnad Låg Medel Medel Hög Bassänger fyllda med saltvatten i koncentration lägst 0,4% (minst 4kg salt/m3) kan även använda s.k. inline-klorering, vilket innebär att elektrolysen sker direkt i det salta badvattnet. Beakta att saltvatten innebär en hög korrosionsrisk och badanläggningens livslängd kan reduceras avsevärt.

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 22 10. VAL AV PH-JUSTERINGSMEDEL En förutsättning för att vattenbehandlingen i allmänhet och kloreringen i synnerhet skall fungera tillfredsställande är att vattnets pH-värde stabiliseras inom ett lämpligt intervall. Det svenska riktvärdet är pH 7,2-7,6. Tillförsel av klor i form av natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit och påfyllning av spädvatten leder till ett ständigt stigande pH i bassängvattnet. Luftinblandning och vattenrörelser bidrar också till en pH-höjande effekt genom att de driver ut koldioxid ut vattnet. För att justera badvattnet till ett lämpligt pH-värde kan koldioxid, saltsyra eller svavelsyra användas. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är koldioxid att föredra. Då koldioxiden har en begränsad användning för bassänger med luftinblandning och för vatten med hög alkalinitet så faller ofta valet på en kombination av koldioxid + svavelsyra/saltsyra. Handelsvara Form Inverkan på badvattnet, utöver pH-sänkning Saltsyra (HCl) Flytande • Ökar vattnets kloridhalt, kan ge korrosionsproblem • Sänker alkaliniteten Not: Badvattnets alkalinitet bör inte understiga 35 mg/l CaCO3 enl DIN 19643. Vid lägre alkalinitet försämras flockningsfunktionen. Tillsätt bikarbonat eller koldioxid vid behov för att höja alkaliniteten. Svavelsyra (H2SO4) Flytande • Sänker alkaliniteten Not: Badvattnets alkalinitet bör inte understiga 35mg/l CaCO3 (ref. DIN 19643). Vid lägre alkalinitet försämras flockningsfunktionen. Tillsätt bikarbonat eller koldioxid vid behov för att höja alkaliniteten. Koldioxid (CO2) Gas • Höjer alkaliniteten. Ej lämpligt för vatten med alkalinitet över 80mg/l, då förbrukningen blir hög och ibland äventyras funktionen. Ej lämplig för pooler med luftinblandning, då luften driver ut kolsyran ur vattnet och den pH-sänkande effekten uteblir. Kongstenbadet, Fredrikstad - Norge

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 23 Copyright© - EnviroProcess AB 11. SAMMANFATTNING / SUMMARY Klor är fortsatt det enda medel som uppfyller samtliga kriterier för desinfektion av publika bassängbad. Med riskvärdering, arbetsmiljö och säkerställande av tillgången i beaktande, ekonomi oaktat, så faller valet av desinfektionsmetod naturligt på egenproducerad klorlösning med koksalt som bas. Badanläggningens utformning får avgöra vilken typ av elektrolys som blir mest lämpad och i de fall klorider utgör en korrosionsrisk bör elektrolys med hög omvandlingsgrad av salt appliceras (membrancell). pH-justering är en högst vital parameter vid desinfektion med klor. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är koldioxid att föredra som pH-justeringsmedel. I de fall vattenrörelser, luftinblandning eller hög alkalinitet förhindrar en bra funktion med koldioxid behöver denna ersättas/kompletteras med saltsyra eller svavelsyra. Svag saltsyra (<9%) är att föredra ur ett arbetsmiljöperspektiv, men bassängsystem känsliga för klorider väljer lämpligen svavelsyra Summary Chlorine remains the only agent that meets all the criteria for disinfecting of public pools. With risk assessment, working environment and securing the supply in consideration, economy notwithstanding, the choice of disinfection method naturally falls on in-situ generation of chlorine from sodium chloride by electrolysis. The design of the facility may determine which type of electrolysis is most suitable and in cases where chlorides pose a corrosion risk, electrolysis with a high degree of conversion of salt should be applied (membrane cell). pH adjustment is a highly vital parameter in disinfection with chlorine. From a work environment perspective, carbon dioxide is preferable as a pH adjusting agent. In cases where water movements, air mixing or high alkalinity prevent a good function with carbon dioxide, this needs to be replaced / supplemented with hydrochloric acid or sulfuric acid. Weak hydrochloric acid (<9%) is preferable from a work environment perspective, but pool systems sensitive to chlorides suitably choose sulfuric acid. Røros Hotel, Røros - Norge

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 24 12. REFERENSER TILL RELEVANTA MYNDIGHETSKRAV OCH STANDARDS 1. Miljöbalk (1998:808) 2. Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 3. Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) 4. Biociddirektivet (EU) 528/2012 5. Folkhälsomyndighetens allmänna råd HSLF-FS 2021:11 6. Folkhälsomyndighetens Vägledning om bassängbad 7. Valvira 2/2017 Anvisning för tillämpning av bassängvattenförordningen (Finland) 8. BEK 918-2016 Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet (Danmark) 9. Forskrift for badeanlegg, bassenbad og badstu -1996 (Norge) 10. DIN 19643-2012Treatment of water of swimming pools and baths (Tyskland) 11. The Model Aquatic Health Code (MAHC) - 2018 (USA) 12. SS-EN 15288-1:2018 Pooler för offentlig miljö - Del 1: Säkerhetskrav för design 13. SS-EN 15288-2:2018 Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift 14. SS-EN 14805 Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit 15. SS-EN 16370 Processkemikalier för förberedning av dricksvatten - Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit med hjälp av membranceller 16. prEN 17818 Devices for in-situ generation of biocides - Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis 17. Bassängvattenguiden – Kontroll och bedömning av vattenkvaliteten - 2021

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 25 Copyright© - EnviroProcess AB

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD Copyright© - EnviroProcess AB 26

VITBOK - DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BASSÄNGBAD 27 Copyright© - EnviroProcess AB 13. LITTERATUR Vill du fördjupa dig ytterligare? Art nr Benämning 920050 Driftjournal 920054 Bassängvattenguiden - Kontroll och bedömning av vattenkvaliteten 920052 Vitbok - Val av Filterteknik 920056 Vitbok - Bassängutformning 920058 Vitbok - desinfektionsmedel för offentliga badanläggningar 920060 Vitbok - Rörsystem för badanläggningar 921020 Vattenbehandling bad, DIN 19643-1 (engelsk version) 921022 Vattenbehandling bad, DIN 19643-2 (engelsk version) 921024 Vattenbehandling bad, DIN 19643-3 (engelsk version) 921026 Vattenbehandling bad, DIN 19643-4 (engelsk version) - Utrustning för simbassänger, säkerhetskrav, SS-EN 13451, del 1-10 (engelsk version) - Pooler för offentlig miljö , säkerhetskrav, SS-EN 15288, del 1-2 Beställ på ditt exemplar idag! E-post: info@enviroprocess.com eller ring och beställ på telefon 0300 83 70 10.

VITBOK DESINFEKTIONSMEDEL FÖR BADANLÄGGNINGAR

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=