Produktkatalog 2023

157 DK Aktivt Kulpulver (AKP) ADSORBA® A/P6 sauer, N/P6 sauer, UltraF sauer Artikel nummer 651017 ADVARSEL Indeholder Svovlsyre = 10% Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Læs sikkerhedsdatabladet før brug. Fareangivelser: Kan ætse metaller. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Sikkerhedsangivelser Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes . Skyl/brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (Giftlinjen i Danmark +45 82 12 12 12) Doseringsanvisning: Dosering 0,3-3,0g/m3 cirkulerende vand. Doser før lter, så doseringen ikke forstyrrer evt. målevandsudtag etc. Doser 8-24 timer per døgn alt efter badevandets kvalitet. Leverandør: Processing Danmark A/S Vandværksvej 19, Torrild DK-8300 Odder Tlf: 8781 3366, email: info@processing.dk FI Aktiivi hiilipulveri (AKP) ADSORBA® A/P6 sauer, N/P6 sauer, UltraF sauer Tuotenumero 651017 VAROITUS Sisältää rikkihappoa = 10% Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmiin Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä Vaaran yksilöinti Voi syövyttää metalleja. Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmiin. Turvalausekkeet Vältä pölyn / savun / kaasun / sumun / höyryn / suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. NIELEMINEN: Huuhdo suu. EI saa oksentaa ylös.IHOKOSKETUS (tai roiskeet hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhtele iho vedellä / käy suihkussa. ROISKEET SILMIIN: Huuhdo varoen vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Annosteluohje: Annostelu 0,3-3,0g/m3 kiertoveteen. Annostele ennen suodatusta niin että annostelu ei vaikuta mahdolliseen näytevedenottoon jne. Annostele 8-24 tuntia per vuorokausi riippuen uimaveden laadusta. Toimittaja: Processing OY Yrittäjänkatu 22, 50130 Mikkeli Puh. 0207 354 720, Sähköposti info@processing. NO Aktivt kull pulver (AKP) ADSORBA® A/P6 sauer, N/P6 sauer, UltraF sauer Artikkel nummer 651017 ADVARSEL Inneholder svovelsyre = 10% Forårsaker alvorlige etsende skader på hud og øyne. Les sikkerhetsbladet før anvendelse. Faremomenter Kan være korrosivt på metaller. Forårsaker alvorlige etsende skader på hud og øyne. Vernetiltak Innhaler ikke pulver/støv/damp/gassen/bruk åndedrettsvern/ vernehansker/forklede/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: skyll munnen. Fremkall IKKE brekninger. VED HUDKONTAKT: (også håret) fjern straks gjennomfuktet klær. Skyll huden med vann/dusj. VED ØYEKONTAKT: skyll forsiktig med vann i ere minutter. Fjern kontaktlinser om det går lett. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege. Doseringsanvisning: Dosering 0,3-3,0g/m3 cirkulerande vann. Doser før lter slik at doseringen ikke forstyrrer eventuelle målevannsuttak etc. Doser 8-24 timer per døgn avhengig av vannkvaliteten. Leverandør: Processing AS Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad Telefon 4000 6870, e-post info@processing.no SE Aktivt Kolpulver (AKP) ADSORBA® A/P6 sauer, N/P6 sauer, UltraF sauer Artikelnummer 651017 VARNING Innehåller Svavelsyra = 10% Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Läs säkerhetsdatabladet före användning. Faroangivelser Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i era minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Doseringsanvisning: Dosering 0,3-3,0g/m3 cirkulerande vatten. Dosera före lteranläggningen så att doseringen ej stör eventuella mätvattenuttag etc. Dosera 8-24 timmar per dygn beroende på badvatten kvaliteten. Leverantör: Processing AB Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka Telefon 0300-837000, e-post info@processing.se SE Aktivt Kolpulver (AKP), för adsorption av THM och AOX, samt reduktion av kloraminer. Aktiverat kol av naturmaterial. Speciellt aktivt kolpulver enligt DIN 19603. Aktivt Kol - Kvalitet enligt ISO 9002. Dricksvattengodkänt och aktiverat av vattenånga med tillsats av syra. NO Aktivt kullpulver (AKP), for adsorpsjon av THM og AOX, så vel som reduksjon av kloraminer. Aktivt kull fra naturlige mineraler og følger DIN19603. Aktivt Kull - Kvalitet i henhold til ISO 9002. Godkjent for drikkevann, og aktiveres av vanndamp med tilsetning av syre. DK Aktivt kulpulver (AKP), til adsorption af THM og AOX, samt reduktion af kloraminer. Aktivt kul er fremstillet af naturmateriale, aktiveret ved hjælp af vanddamp og tilsat svovlsyre. Specielt aktivt kul i henhold til DIN 19603. Kvalitet i henhold til ISO 9002. Drikkevandsgodkendt. FI Aktiivi hiilipulveri (AKP), THM:n ja AOX:n adsorbtioon ja vähentämään kloramiineja. Aktiivihiili luonnonmateriaaleista. Erityisen aktiivinen hiilipulveri DIN 19603 mukaan. Aktiivihiili - Laatu ISO 9002 mukaan. Juomavesihyväksytty, aktivoidaan vesihöyryn kanssa lisäämällä happoa. 6 kg [2x3 kg] 6 kg [2x3 kg] Aktivt Kolpulver (AKP) Ultra ltrering Aktivt kull pulver (AKP) Ultra ltrering Aktiivi hiilipulveri (AKP) Ultrasuodatus Aktivt Kolpulver (AKP) Ultra ltrering Aktivt kull pulver (AKP) Ultra ltrering Aktiivi hiilipulveri (AKP) Ultrasuodatus Artikelnummer 651017 Artikelnummer 651017 Artikel nummer 651015 3 Tuotenumero 651015 3 Artikkel nummer 651015 3 Artikelnummer 651015 3 Diatomit lter Diatomit lter - Pulver lter (perlite) Diatomiitti (piimaa) suodatin Diatomit lter Diatomit lter - Pulver lter (perlite) Diatomiitti (piimaa) suodatin 651015 651015 ProPac JET 1-3 system Kolpulverdosering (AKP) Art nr Benämning Pris W3T420458 Servicekit Propac JET 1 halvår 5.874:00 /st W3T420459 Servicekit Propac JET 1 helår 12.430:00 /st W3T420632 Servicekit Propac JET 2 halvår 6.623:00 /st W3T420633 Servicekit Propac JET 2 helår 16.780:00 /st W3T420636 Servicekit Propac JET 3 halvår 7.138:00 /st W3T420637 Servicekit Propac JET 3 helår 19.990:00 /st W3T166154 Doserlans ProPac JET ½" utv gga 5.687:00 /st 310198 Slang ProPac JET 20/13 mm 110:00 /st Servicekit Propac JET UV-LJUS | AKP Reservdelar UV-ljus Art nr Benämning Pris 651010 Aktivt kolpulver AKP för sandfilter enligt DIN 19643/19603 6 kg /fp 595:00 /fp 651010 Helpall för sandfilter 1 pall = 240 kg (40 fp) min. 40 fp 535:00 /fp 651015 Aktivt kolpulver AKP för diatomitfilter 6kg /fp 760:00 /fp 651017 Aktivt kolpulver AKP för ultrafilter 6kg /fp 760:00 /fp 651017 Helpall för ultrafilter 1 pall = 240 kg (40 fp) min. 40 fp 685:00 /fp Vid beställning över 480 kg - begär offert. Aktivt kolpulver för sandfilter Aktivt kolpulver för diatomitfilter Sita 380804 UV-lampa Sita SMP35/70/105/140, 3.5kW 7.878:00 /st 380808 UV-lampa Sita SMP20, 2.5kW 6.562:00 /st 380810 UV-lampa Sita SMP6/10, 1.0kW 6.301:00 /st 380852 Kretskort Sita UV 80/6 BLÅ kontrollpanel 2.829:00 /st Multi Ray 380912 UV-lampa Multi Ray MP1000 7.623:00 /st 380914 UV-lampa Multi Ray MP3000 9.533:00 /st 380916 Kvartsrör Multi Ray MP1000 + MP3000 6.192:00 /st Bio UV 380150 UV-lampa till BIO MP 30/100, 360 mm 7.628:00 /st 380152 UV-lampa till BIO MP 125 8.347:00 /st 380154 UV-lampa till BIO MP 140-440 9.726:00 /st Art nr 380914 UV-lampa Multi Ray MP3000 Art nr 380808 UV-lampa Sita 2000W, (SMP20) Art nr 380152 UV-lampa till Bio MP 125 Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com Aktivt kolpulver

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=