Produktkatalog 2020

153 DK AktivtKulpulver (AKP) ADSORBA®A/P6 sauer,N/P6 sauer,UltraF sauer Artikel nummer 651017 ADVARSEL IndeholderSvovlsyre= 10% Forårsager svære forbrændinger af hudenog øjenskader. Læs sikkerhedsdatabladet førbrug. Fareangivelser: Kanætsemetaller. Forårsager svære forbrændinger af hudenogøjenskader. Sikkerhedsangivelser Indånd ikkepulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bærbeskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. ITILFÆLDEAF INDTAGELSE:Skylmunden. Fremkald IKKEopkastning.VEDKONTAKTMEDHUDEN (eller håret):Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes .Skyl/brushuden med vand.VEDKONTAKTMEDØJNENE:Skyl forsigtigtmed vand i flereminutter.Fjern eventuelle kontaktlinser, hvisdette kangøres let.Fortsæt skylning.Ring til enGIFTINFORMATION eller en læge. (Giftlinjen iDanmark+45 82 1212 12) Doseringsanvisning: Dosering 0,3-3,0g/m 3 cirkulerende vand. Doser før filter, sådoseringen ikke forstyrrer evt. målevandsudtag etc.Doser 8-24 timerperdøgn alt efter badevandets kvalitet. Leverandør: ProcessingDanmarkA/S Vandværksvej 19,TorrildDK-8300Odder Tlf: 8781 3366, email: info@processing.dk FI Aktiivihiilipulveri (AKP) ADSORBA®A/P6 sauer,N/P6 sauer,UltraF sauer Tuotenumero 651017 VAROITUS Sisältää rikkihappoa= 10% Aiheuttaa vakaviapalovammoja iholle ja silmiin Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä Vaaran yksilöinti Voi syövyttäämetalleja. Aiheuttaa vakaviapalovammoja iholle ja silmiin. Turvalausekkeet Vältäpölyn / savun / kaasun / sumun / höyryn / suihkeen hengittämistä.Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.NIELEMINEN:Huuhdo suu. EI saaoksentaa ylös.IHOKOSKETUS (tai roiskeet hiuksiin):Riisu saastunut vaatetus välittömästi.Huuhtele iho vedellä / käy suihkussa.ROISKEETSILMIIN:Huuhdo varoen vedellä usean minuutin ajan.Poistapiilolinssit, jos sen voi tehdähelposti. Jatkahuuhtomista.Ota välittömästi yhteysMYRKYTYSTIE- TOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Annosteluohje: Annostelu 0,3-3,0g/m 3 kiertoveteen. Annostele ennen suodatustaniin että annostelu ei vaikuta mahdolliseen näytevedenottoon jne.Annostele 8-24 tuntia per vuorokausi riippuen uimaveden laadusta. Toimittaja: ProcessingOY Yrittäjänkatu22,50130Mikkeli Puh.0207354 720,Sähköposti info@processing.fi NO Aktivt kullpulver (AKP) ADSORBA®A/P6 sauer,N/P6 sauer,UltraF sauer Artikkel nummer 651017 ADVARSEL Inneholder svovelsyre= 10% Forårsaker alvorlige etsende skaderpå hudogøyne. Les sikkerhetsbladet før anvendelse. Faremomenter Kan være korrosivtpåmetaller. Forårsaker alvorlige etsende skaderpå hudogøyne. Vernetiltak Innhaler ikkepulver/støv/damp/gassen/bruk åndedrettsvern/ vernehansker/forklede/vernebriller/ansiktsskjerm. VEDSVELGING: skyllmunnen.Fremkall IKKEbrekninger. VEDHUDKONTAKT: (også håret) fjern straksgjennomfuktet klær.Skyllhudenmed vann/dusj. VEDØYEKONTAKT: skyll forsiktigmed vann i flereminutter. Fjern kontaktlinseromdetgår lett.Fortsett å skylle. KontaktGIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege. Doseringsanvisning: Dosering 0,3-3,0g/m 3 cirkulerande vann. Doser før filter slik atdoseringen ikke forstyrrer eventuelle målevannsuttak etc. Doser8-24 timerperdøgn avhengig av vannkvaliteten. Leverandør: ProcessingAS Billingstadsletta 26, 1396Billingstad Telefon 4000 6870, e-post info@processing.no SE AktivtKolpulver (AKP) ADSORBA®A/P6 sauer,N/P6 sauer,UltraF sauer Artikelnummer 651017 VARNING InnehållerSvavelsyra=10% Orsakar allvarliga frätskadorpåhudochögon. Läs säkerhetsdatabladet före användning. Faroangivelser Kan vara korrosivt förmetaller. Orsakar allvarliga frätskadorpåhudochögon. Skyddsangivelser Inandas intedamm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VIDFÖRTÄRING:Sköljmunnen.Framkalla INTE kräkning. VIDHUDKONTAKT (även håret):Taomedelbart av alla nedstänkta kläder.Skölj hudenmed vatten/duscha. VIDKONTAKTMEDÖGONEN:Skölj försiktigtmed vatten i fleraminuter.Taur eventuella kontaktlinseromdetgår lätt. Fortsätt att skölja. KontaktagenastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Doseringsanvisning: Dosering0,3-3,0g/m 3 cirkulerande vatten. Dosera före filteranläggningen så attdoseringen ej stör eventuellamätvattenuttag etc. Dosera 8-24 timmarperdygnberoendepåbadvatten kvaliteten. Leverantör: ProcessingAB BorgåsGårdsväg 9, 434 39Kungsbacka Telefon 0300-837000, e-post info@processing.se SE AktivtKolpulver (AKP), för adsorption avTHMochAOX, samt reduktion av kloraminer.Aktiverat kol avnaturmaterial. Speciellt aktivt kolpulver enligtDIN 19603.AktivtKol -Kvalitet enligt ISO 9002. Dricksvattengodkäntoch aktiverat av vattenångamed tillsats av syra. NO Aktivt kullpulver (AKP), for adsorpsjon avTHMogAOX, så vel som reduksjon av kloraminer. Aktivt kull franaturligemineralerog følgerDIN19603.AktivtKull -Kvalitet ihenhold til ISO 9002. Godkjent fordrikkevann,og aktiveres av vanndampmed tilsetning av syre. DK Aktivt kulpulver (AKP), til adsorption afTHMogAOX, samt reduktion af kloraminer.Aktivt kul er fremstillet afnaturmateriale, aktiveret vedhjælp af vanddampog tilsat svovlsyre.Specielt aktivt kul ihenhold tilDIN19603.Kvalitet i henhold til ISO 9002.Drikkevandsgodkendt. FI Aktiivihiilipulveri (AKP),THM:n jaAOX:n adsorbtioon ja vähentämään kloramiineja.Aktiivihiili luonnonmateriaaleista.Erityisen aktiivinen hiilipulveriDIN 19603mukaan.Aktiivihiili -Laatu ISO 9002 mukaan. Juomavesihyväksytty, aktivoidaan vesihöyryn kanssa lisäämällähappoa. 6 kg [2 x 3kg] 6 kg [2 x 3kg] Aktivtkolpulver (AkP) Ultrafiltrering Aktivt kull pulver (AkP) Ultrafiltrering Aktiivi hiilipulveri (AkP) Ultrasuodatus Aktivtkolpulver (AkP) Ultrafiltrering Aktivt kullpulver (AkP) Ultrafiltrering Aktiivi hiilipulveri (AkP) Ultrasuodatus Artikelnummer 651017 Artikelnummer 651017 i ll ( ) / r, / r, ltr r rtil r 5 I l r lr rr r r frr i r f j r. i r tl t fr r. il : a t tllr. rr r r frr i r f j r. i il Indånd ikkepulver/røg/gas/t / /r. r ttl r/ ttl tj/j ttl/ it ttl. I I I : l . r l I ti . (llr rt): il t tj t tr f/fjr . l/r . : l fritit i r i ttr. jr tll ttli r, i tt r lt. rtt li . i til II I llr l . (iftlij i r ) i ii: Dseri , ,/ 3 irlr . r fr ltr, ri i frtrrr t. l t t. r ti r r lt ftr t litt. : r i r / r j , rril r lf: , il: if r i . iii iilil i ( ) / r, / r, ltr r t r 5 I ilt rii i tt i l j i ll j ilii tttrlli ti t tt iliti i tt tllj. i tt i l j i ll j ilii. l t lt l / / / / r / i ittit. t j iit / j ttt / ili jit / jit. I I : . I t l.I (ti ri t i ii): ii t t tt litt ti. tl i ll / i . I I II: r ll i ti j. it iilli it, j i t l ti. t tit. t litt ti t I ti l rii. tl j: tl , ,/ 3 irt t . tl tt ii tt tl i it lli t tt j. tl tti r r i rii i l t. iittj: r i rittj t , i li . , ti if r i . i ll l ( ) / r, / r, ltr r rti l r 5 I l r lr rr r lrli t r . i rtl t fr l. t r rrit tllr. rr r lrli t r . tilt I lr i lr/t/ / /r rttr/ r r/frl /r rillr/itjr. I : ll . r ll I ri r. : ( rt) fjr tr j ftt lr. ll /j. : ll friti i r i ttr. jr ttli r t r ltt. rttt ll. tt II llr l . i ii: ri ,3-,/ 3 irlr . r fr ltr li t ri i frtrrr tll l tt t. r ti r r i litt. Leverandør: r i illi t ltt , illi t Telefon4000 6870, e-post info@processing.no i ll ( ) / r, / r, ltr r rtil r 5 I I llr lr r r llrli frt r . rt tl t fr i . il r rrit fr tllr. r r llrli frt r . il I it /r/ r/i / r/rj. r/ l r/ /it . I I : lj . r ll I ri . I ( rt): l rt ll t t l r. lj tt/ . I : lj fritit tt i r i tr. r tll ttli r t r ltt. rttt tt lj. tt t II I llr l r. i ii: ri , ,/ 3 irlr tt. r fr ltrl i tt eringen j tr tll ttt tt t. r ti r r r tt litt. Leverantör: r i r r , Telefon 0300-8 , t if r i . i l l i i l i i l il ill i l l li i l li li i i ill i ll l j l j l i i ll li i l l i ll li i l il j i i il i i l l il i i l i i l ill a il i jl il l il i li l il li i l il i FI Aktiivihiilipulveri (AKP),THM:n jaAOX:n adsorbtioj l iij iiiiili l ili ii iii iili l i iiiiili mukaan. Juomavesihyväksytty, aktivoidaan vesihöyryn kanssa li ll x Diatomitfilter Diatomitfilter -Pulverfilter (perlite) Diatomiitti (piimaa) suodatin ) Diatomitfilter Diatomitfilter -Pulverfilter (perlite) Diatomiitti (piimaa) suodatin 5 5 ProPac JET 1-3 system Kolpulverdosering (AKP) Art nr Benämning Pris W3T420458 Servicekit Propac JET 1 halvår 3.270:00 /st W3T420459 Servicekit Propac JET 1 helår 6.550:00 /st W3T420632 Servicekit Propac JET 2 halvår 3.680:00 /st W3T420633 Servicekit Propac JET 2 helår 8.908:00 /st W3T420636 Servicekit Propac JET 3 halvår 3.988:00 /st W3T420637 Servicekit Propac JET 3 helår 10.550:00 /st W3T166154 Doserlans ProPac JET ½" utv gga 3.965:00 /st W2T505422 Slang ProPac JET 20/13 mm 80:00 /st Servicekit Propac JET UV-LJUS | AKP Reservdelar UV-ljus Aktivt kolpulver Art nr Benämning Pris 651010 Aktivt kolpulver AKP för sandfilter enligt DIN 19643/19603 6 kg /fp 428:00 /fp Helpall, Aktivt kolpulver 1 pall = 240 kg (40 fp) min. 40 fp 383:00 /fp 651015 Aktivt kolpulver AKP för diatomitfilter 6kg /fp 557:00 /fp 651017 Aktivt kolpulver AKP för ultrafilter 6kg /fp 557:00 /fp Vid beställning över 500 kg - begär offert. Aktivt kolpulver för sandfilter Aktivt kolpulver för diatomitfilter för ultra Sita 380804 UV-lampa Sita SMP35/70/105/140, 3.5kW 6.140:00 /st 380806 UV-lampa till SMP 25/50, 2.0kW 5.628:00 /st 380808 UV-lampa Sita SMP20, 2.5kW 5.115:00 /st 380810 UV-lampa SITA SMP6/10, 1.0kW 4.910:00 /st 380850 Kretskort SITA UV 80/6 GRÅ kontrollpanel 2.204:00 /st 380852 Kretskort Sita UV 80/6 BLÅ kontrollpanel 2.204:00 /st Multi Ray 380912 UV-lampa Multi Ray MP1000 5.436:00 /st 380914 UV-lampa Multi Ray MP3000 7.093:00 /st 380916 Kvartsrör Multi Ray MP1000 + MP3000 4.607:00 /st Bio UV 380150 UV-lampa till BIO MP 30/100, 360 mm 5.585:00 /st 380152 UV-lampa till BIO MP 125 6.676:00 /st 380154 UV-lampa till BIO MP 140-440 7.788:00 /st Art nr 380914 UV-lampa Multi Ray MP3000 Art nr 380808 UV-lampa Sita 2000W, (SMP20) Art nr 380152 UV-lampa till Bio MP 125 Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=