Tuoteluettelo 21/22

132 AHC P-FLOCK AHC Art.nr. / Tuote nro: 406070 Vikt / Vægt / Paino: 25 kg P-FLOCK AHC Högkoncentrerat flockningsmedel för badvatten, enligt DIN 19643 och SS-EN 881 Innehåll: Aluminiumhydroxidklorid (AHC) Aktiv substans: 80 g/l Al Basisitet: > 80 % Densitet: 1,16 g/cm 3 P-flock AHC är ett högkoncentrerat flock- ningsmedel, speciellt avsett för behandling av badvatten. Med hjälp av P-flock AHC kan organiska föroreningar i kolloidal och lös form snabbt flockas och effektivt avskiljas ut i filteranläggningen. Förhydrolysering och hög basisitet gör P-flock AHC lämplig för alla typer av badvatten, även vatten med låg alkalinitet. P-flock AHC är lättlöslig i både sura och alkaliska vatten. Dosering: P-flock AHC doseras med fördel koncen- trerat, direkt ur behållaren. Beroende av belastning rekommenderas en dosering av 0,2-0,7 ml/m 3 filtrat. Rekommenderad dosering enligt DIN 19643 är 0,63ml/m 3 filtrat. Spädning/fortynning är möjlig upp till 1:10, men bör då förbrukas inom 10 dagar. Verksamt/aktivt pH-intervall: pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad: pH 6,8 – 7,2 P-FLOCK AHC Høykonsentrert Flokkuleringsmiddel for badevann, i henhold til DIN 19643 og SS-EN 881 Innhold: Aluminiumhydroxidklorid (AHC) Aktivt stoff: 80 g/l Al Basisitet: > 80 % Densitet: 1,16 g/cm 3 P-flock er et konsentrert flokkingsmiddel, spesielt beregnet for behandling av bade- vann. Ved hjelp av P-flock kan organiske forurensninger i kollidal og løs form raskt flokkes og effektivt skilles ut i filteranlegget. Hydrolysering og veldig høy basisitet gjør P-flock godt egnet for alle typer badevann, også vann med lav alkalinitet. Dosering: Doseres gjerne konsentrert, men kan også spes ut i vann ved behov. Anbefalt dosering: 0,2-0,7 ml/m 3 avhengig av badebelastning. Anbefalet dosering Iht. DIN 19643 er 0,63ml/ m 3 filtrert. Fortynning er mulig opp til 1:10, men da bør det brukes innen 10 dager. Virker best mellom pH 5,2 – 8,0 Optimalt mellom pH 6,5 – 7,2 P-FLOCK AHC Højkoncentreret flokningsmiddel til bassinvand, i henhold til DIN 19643 og DK-EN 881 Indhold: Aluminiumhydroxidklorid (AHC) Aktiv substans: 80 g/l Al Basisitet: > 80 % Densitet: 1,16 g/cm 3 P-flock AHC er et højkoncentreret floknings- middel, specielt udviklet til behandling af bassinvand. Ved hjælp af P-flock AHC kan organiske forureninger i kolloidal og løs form hurtigt flokkes og effektivt bortfiltreres i fil- teranlægget. Forhydrolisering og høj basici- tet gor P-flock AHC velegnet til alle typer af svømmebade, også vand med lav alkalinitet og terapibade, med skånehensyn mod aller- giske reaktioner hos gæster. P-flock AHC er letopløseligt i bade surt og alkaliskt vand. Dosering: P-flock AHC doseres med fordel koncen- treret, direkte fra beholderen. Afhængig af badebelastning anbefales en dosering på 0,2-0,7 ml/m 3 filtrat. Anbefalet dosering i henhold til DIN 19643 er 0,63 ml/m 3 filtrat. Fortynding er muligt op til 1:10, men bør da anvendes inden 10 dage. Virksomt i pH-interval: pH 5,2 – 8,0 Optimal virkningsgrad: pH 6,8 – 7,2 P-FLOCK AHC Tiivistetty flokkausaine uima- vedelle, DIN 19643 ja SS-EN 881 mukainen Sisältö : Alumiinihydroksidikloridi (AHC) Vaikuttava aine: 80 g/l Al Hyötysuhde : > 80 % Ominaispaino : 1,16 g/cm 3 P-Flock AHC on tiivistetty flokkausaine, tar- koitettu erityisesti uimaveden käsittelyyn. P-Flock AHC:n avulla voidaan orgaaniset kolloidisessa ja irtonaisessa muodossa olevat epäpuhtaudet nopeasti flokata ja erottaa tehokkaasti suodatuslaitteistossa. Esihydrolysointi ja korkea hyötysuhde teke- vät P-Flock AHC:sta sopivan kaikenlaisille uimavesille, myös vedelle, jossa on alhainen alkaliniteetti. P-Flock AHC liukenee helposti sekä happamaan että alkaliseen veteen. Annostelu: P-Flock AHC annostellaan tiivisteenä, suo- raan astiasta. Kuormituksesta riippuen suositellaan annostelemaan 0,2-0,7 ml/m 3 suodatetta. DIN 19643 -normin mukainen suositus annosteluun on 0,63 ml/m 3 suoda- tetta. Laimennus on mahdollista suhteeseen 1:10 saakka, mutta täytyy silloin käyttää 10 päivän sisällä. Vaikutusalue/pH: pH 5,2 – 8,0 Optimaalinen vaikutus: pH 6,8 – 7,2 Dialuminiumkloridpentahydroxid 25 – 50% Sikkerhetssetninger Bruk vernehansker / øyevern. Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Skyddsangivelser Använd skyddshandskar/ögonskydd. Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Sikkerhedssætninger Bær beskyttelseshandsker /øjenbeskyttelse. Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Turvalausekkeet Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta. PROCESSING Danmark A/S Vandværksvej 19, 8300 Odder Phone +45 8781 3366 www.processing.dk PROCESSING Norge A/S Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad Phone: +47 4000 6870 www.processing.no PROCESSING Finland OY Yrittäjänkatu 22, 50130 Mikkeli Phone +358 (0)207 354 720 www.processing.fi www.processingwater.com/fi PROCESSING AB Borgås gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka Phone +46 (0)300-83 70 00 www.processing.se www.processingwater.com PROCESSING AB Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka Phone +46 300-83 70 00 processing.se | processingwater.com PROCESSING Norge A/S Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad Phone: +47 4000 6870 processing.no PROCESSING Danmark A/S Vandværksvej 19, 8300 Odder Phone +45 8781 3366 processing.dk PROCESSING Finland Oy Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava Phone +358 207 354 720 processing.fi | processingwater.com KONCENTRAT P-flock K (koncentrat) Høykonsentrert flokningsmiddel for badevann, i henhold til DIN 19643 og SS-EN 881 P-flokk K er et høyt konsentrert flokkuleringsmiddel, spesielt beregnet for behandling av badevann. Ved hjelp av P-flokk K kan organiske forurensninger i kolloidal og løs form raskt flokkuleres og separeres i filteranlegget. Prehydrolys og høy basicitet gjør at P-flokk K kan brukes til alle typer badevann, til og med vann med lav alkalinitet. P-flokk K er lettoppløselig i både sure og alkaliske farvann. Dosering P-flokk K fordeles med fordel konsentrert, direkte fra beholderen. Avhengig av belastningen anbefales en dose på 0,1-0,4 ml/m3 filtrat. Anbefalt dosering i henhold til DIN 19643 er 0,3 ml/m3 filtrat. fortynning er mulig opp til 1:10, men bør da konsumeres innen 10 dager. Opbevaring P-flokk K må oppbevares frostfritt og utilgjengelig for uvedkommende. Holdbarhet i originalemballasje er minst ett år fra leveringsdatoen. Fra et sikkerhetssynspunkt er produktet ikke klassifisert som et farlig stoff. P-FLOCK K (KONCENTRAT) Art.nr. / Tuote nro: 406022 Vikt / vægt / Paino 25 KG P-flock K (koncentrat) Højkoncentreret flokningsmiddel til bassinvand, i henhold til DIN 19643 og SS-EN 881 P-flock K er et højkoncentreret flokningsmiddel, specielt udviklet til behandling af bassinvand. Ved hjælp af P-flock K kan organiske forureninger i kolloidal og løs form hurtigt flokkes og effektivt bortfiltreres i filteranlægget. Forhydrolisering og høj basicitet gør P-flock K velegnet til alle typer af svømmebade, også vand med lav alkalinitet og terapibade, med skånehensyn mod allergiske reaktioner hos gæster. P-flock K er letopløseligt i både surt og alkaliskt vand. Dosering P-flock K doseres med fordel koncentreret, direkte fra beholderen. Afhængig af badebelastning anbefales en dosering på 0,1-0,4 ml/m 3 filtrat. Anbefalet dosering i henhold til DIN 19643 er 0,3 ml/m 3 filtrat. Fortynding er muligt op til 1:10, men bør da anvendes inden 10 dage. Opbevaring P-flock K skal lagres frostfrit og uden for rækkevidde af uvedkommende. Holdbarhed i originalemballage er mindst et år fra leveringsdato. Varen er ikke klassificeret som farligt gods, på baggrund af reglerne for kemihåndtering. P-flock K (koncentrat) Högkoncentrerat flockningsmedel för badvatten, enligt DIN 19643 och SS-EN 15031 P-flock K är ett högkoncentrerat flockningsmedel, speciellt avsett för behandling av badvatten. Med hjälp av P-flock K kan organiska föroreningar i kolloidal och lös form snabbt flockas och därmed effektivt avskiljas i filteranläggningen. Förhydrolysering och hög basisitet gör P-flock K lämplig för alla typer av badvatten, även vatten med låg alkalinitet. P-flock K är lättlöslig i både sura och alkaliska vatten. Dosering P-flock K doseras med fördel koncentrerat direkt ur behållaren. Beroende av belastning rekommenderas en dosering av 0,1-0,4 ml/m 3 filtrat. Rekommenderad dosering enligt DIN 19643 är 0,3 ml/m 3 filtrat. Spädning är möjlig upp till 1:10, men lösningen bör då förbrukas inom 10 dagar. Förvaring P-flock K skall lagras frostfritt och utom räckhåll för obehöriga. Hållbarhet i originalförpackning är minst ett år från leveransdatum. Ur kemsäkerhetspunkt är varan ej klassad som farligt ämne. [SE] [NO] [DK] [FI] Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Verksamt/aktivt pH-intervall: pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad i: pH 6,8 – 7,2 Verksam/aktiv substans: 168 g/l Al Basisitet: >80 % Densitet: 1,35 g/cm 3 A luminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Verksamt/aktivt pH-intervall: pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad i: pH 6,8 – 7,2 Verksam/aktiv substans: 168 g/l Al Basisitet: >80 % Densitet: 1,35 g/cm 3 Aluminium-hydroxid-klorid ≥ 25 ≤ 50 % Virksomt/aktivt pH-interval: pH 5,2 – 8,0 Optimal virkningsgrad i: pH 6,8 – 7,2 Virksom/aktiv substans: 168 g/l Al Basisitet: >80 % Densitet: 1,35 g/cm 3 Alumiinihydroksidikloridi ≥25 ≤50% Aktiivinen / aktiivinen pH-alue: pH 5,2 - 8,0 Optimaalinen hyötysuhde: pH 6,8 - 7,2 Vaikuttava / vaikuttava aine: 168 g / l Perustiedot: >80% Tiheys: 1,35 g / cm 3 P-Flock K (tiiviste) Korkeasti konsentroitu saostuskemi- kaali uimavettä varten, valmistettu DIN 19643 ja SS-EN 15031 mukaan P-Flock K on erittäin korkeasti konsentroitu saostuskemikaali, joka on erityisesti tarkoitettu uimaveden käsittelyyn. P-Flock K: n avulla saadaan orgaaniset epäpuhtaudet nopeasti saostettua, jolloin nämä voidaan tehokkaasti suodattaa pois. Esi-hydrolysointi ja korkea emäksisyys tekevät P-Flock:sta sopivan kaikentyyppisiin uimavesiin. Sopii myös vesille joissa alhainen alkalisuus. P-Flock K liukenee helposti sekä happamiin että emäksisiin vesiin. Annostus: P-Flock K voidaan annostella konsentraattina suoraan säiliöstä. Kuormituksesta riippuen suositellaan 0,1-0,4 ml/m 3 suodatettua vettä. Suositeltu annostus DIN 19643: n mukaisesti on 0,3 ml/m 3 suodosta. Laimennus on mahdollista jopa 1:10 asti. Laimennuksen jälkeen tämä tulisi käyttää 10 päivän sisällä. Varastointi: P-Flock K on säilytettävä pakkaselta suojattuna ja lukitussa tilassa ulkopuolisten ulottumattomissa. Alkuperäisen avaamattomassa pakkauksessa kemikaalin kestävyys on vähintään vuosi toimituspäivästä. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. KEMIKAALIT Flokkausaineen kulutusmittari Tuote nro 704110 Hana ostoastiaan Tuote nro 403010, Tuote nro 401874 Korkinavaaja Tuote nro 401874, Tuote nro 403010 Vinkki! Käytä asteikollista kulutusmittaria seurataksesi flokkausaineen kulutusta, kulutusmittari kiinnitetään suoraan ostoastiaan. Flokkausaine P-Flock on tiivistetty flokkausaine, tarkoitettu erityisesti uimaveden käsittelyyn. P-Flockin avulla voidaan orgaaniset kolloidisessa ja irtonaisessa muodossa olevat epäpuhtaudet nopeasti flokata ja erottaa tehokkaasti suodatuslaitteistossa. Esihydrolysointi ja erittäin korkea hyötysuhde tekevät P-Flockista sopivan kaikenlaisille uimavesille, myös vedelle, jossa on alhainen alkaliteetti. Uutta on, että P-Flockia on nyt saatavana useammille erilaisille suodatuslaitoksille. Autamme mielellämme valitsemaan oikean flokkausaineen juuri teidän järjestelmällenne. Vaikutusalue pH: pH 5,2 – 8,0. Optimaalinen vaikutusaste: pH 6,5 – 7,2. P-Flock AHC (Aluminium Hydroxide Chloride) normien SS-EN 881 ja DIN 19643 mukainen. Annostellaan mieluiten tiivisteenä, mutta voidaan myös laimentaa tarvittaessa vedellä. Suositeltava annostelu: 0,2-0,7 ml/m 3 riippuen kuormituksesta. P-Flock Tiiviste Maksimaalisesti tiivistetty AHC normien SS-EN 881 ja DIN 19643 mukainen. Annostellaan mieluiten tiivisteenä, mutta voidaan myös laimentaa tarvittaessa vedellä. Suositeltava annostelu: 0,1-0,4 ml/m 3 riippuen kuormituksesta. Tuote nro Nimike Hinta 406070 P-flock AHC 25 kg/ pak 5:50 /kg 406070 P-flock AHC puoli lavaa vähint. 150 kg 4:00 /kg 406070 P-flock AHC koko lava vähint. 300 kg 3:50 /kg 406070 P-flock AHC kaksi kerrosta vähint. 600 kg 3:30 /kg 406074 P-flock AHC 12 kg/ pak 5:50 /kg Tuote nro Nimike Hinta 406022 P-flock Tiiviste 25 kg/ pak 9:00 /kg 406022 P-flock Tiiviste puoli lavaa vähint. 150 kg Tarjous 406022 P-flock Tiiviste koko lava vähint. 300 kg Tarjous 406022 P-flock Tiiviste kaksi kerrosta vähint. 600 kg Tarjous Tuote nro Nimike Hinta 704110 P-flock Flokkausainekanisterin kulutusmittari 6:50 /kpl 401874 Prosector Hana 12 kg kanisteriin 7:50 /kpl 403010 Hana 20 kg ja suurempiin kemikaalikanistereihin 9:00 /kpl 401895 Prosector Korkinavaaja 12 kg kanisteriin 8:00 /kpl 403000 Korkinavaaja 20 kg ja suurempiin kemikaalikanistereihin 5:50 /kpl P-Flock Puh: 0207 354 720 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=